BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki), Rzeńca Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Klastry energetyczne w Polsce - diagnoza stanu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 135-152, bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Klastry, Energetyka, Polityka energetyczna, Energia odnawialna
Business cluster, Energetics, Energy policy, Renewable energy
Note
summ.
Abstract
Klastry energetyczne są nowym "zjawiskiem" zarówno w ochronie środowiska, jak i praktyce życia gospodarczego w Polsce, dotychczas nieopisywanym w literaturze krajowej. Problematyka klastrów oraz inicjatyw klastrowych była przedstawiana i analizowana w kontekście polityki innowacyjnej i regionalnej oraz zróżnicowań regionalnych itp., nie dotyczyła jednak bezpośrednio problematyki OZE i kontekstu środowiskowego. Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacji klastrów energetycznych w Polsce i podmiotów je współtworzących oraz określenia głównych obszarów ich aktywności. Do przygotowania artykułu wykorzystano badania własne oraz materiały ogólnodostępne pochodzące z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)6 i Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). (fragment tekstu)

Energy sector, through a comprehensive approach to climate protection, is subject to dynamic changes. Increasingly important becoming to promote and use renewable energy sources (RES). In Poland, the use of RES is insufficient level and differs significantly from the EU average, as well as established objectives. Strategy "Energy Safety and Environment" underlines that the realization of energy and environmental objectives and successes in these areas will depend on the proper functioning of many actors at national, regional and local levels, as well as effective cooperation between them. This article aims to identify energy cluster in Poland, which are a new form of cooperation in environmental protection likely to significantly stimulate changes in the promotion and use of RES.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, EC BREC IEO, Warszawa, listopad 2010.
 2. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting SA, Warszawa 2010.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. L 140, 5.06.2009.
 4. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 6. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009, GUS, Warszawa 2010.
 7. Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin 2008.
 8. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 9. Joachimiak N., Rzeńca A., Sieci współpracy w zakresie ochrony środowiska w regionie łódzkim, w: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler, SGH, Warszawa 2004.
 10. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, w: Kapitał ludzki, innowacje, przedsiębiorczość. SOOIPP Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, WNUS, Szczecin 2009.
 11. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 12. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2010.
 13. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r., projekt z 18 maja 2011 r., www.mos.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu