BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wymiana informacji gospodarczej w innowacyjnym przedsiębiorstwie
The exchange of economic information in an innovative company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 147-165, tab., rys.,bibliogr.36 poz.
Issue title
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Note
summ.
Abstract
Informacja jest jednym z kluczowych zasobów będących w posiadaniu podmiotu gospodarczego. Źródła informacji dla procesu innowacyjnego mają charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Przykładem źródeł zewnętrznych jest informacja gospodarcza obejmująca wiedzę na temat wiarygodności oraz kondycji finansowej kontrahentów. Dostęp do informacji gospodarczych jest szczególnie istotny w przypadku przedsiębiorstw innowacyjnych, dla których pozyskanie kapitału na rozwój i inwestycje jest sprawą kluczową. Zachowanie płynności finansowej stanowi bowiem podstawę rozwoju podmiotu gospodarczego, a brak dostępu do rzetelnej informacji gospodarczej uniemożliwia przeprowadzenie oceny wiarygodności partnera biznesowego i ograniczenie ryzyka zawieranych transakcji, tym samym i kosztów. Wykorzystanie wymiany informacji przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i przejrzystości obrotu gospodarczego. Pozwala na racjonalizację kosztów i stabilizację działalności przedsiębiorstw innowacyjnych. (fragment tekstu)

Many payments in commercial transactions is made after the time. Such delays in payment have a negative impact on the liquidity and complicate the financial management of companies. So that an information sharing can have important effects, especially in an innovative companies. The aim of this paper is to offer a comprehensive overview of the economic effects of information sharing systems, joining together theory and empirical aspects. Moreover the paper shows the development in exchange of information in Poland over the past years, including the perception of the role of the exchange of information, in the opinion of the companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albert J., Leader T., Review of the effectiveness of European Community legislation in combating late Payments, Contract 30-CE0039936/00-92, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/single-market goods/files/late_payments/doc/finalreport_en.pdf.
 2. Antonowicz P., Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce. Raport z badań, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Warszawa-Gdańsk, kwiecień 2010.
 3. Białowolski B., Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Informacja sygnalna, KRD BIG S.A., kwiecień 2011.
 4. Cosh A., Hughes A., Bullock A., Milner I., SME finance and innovation in the current economic crisis, Centre for Business Research University of Cambridge, University of Cambridge, Cambridge, UK 2009.
 5. Dutta S., Mia I., The Global Information Technology Report 2010-2011. Transformations 2.0, 10th Anniversary Edition, World Economic Forum 2011.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz. Urz. UE L z 29.06.2000 r., nr 200, poz. 35.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L z 16.02.2011 r., nr 48, poz. 7.
 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.
 9. European Innovation Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT), 1 February 2011.
 10. European Payment Index 2009, Intrum Justitia 2009.
 11. European Payment Index 2010, Intrum Justitia 2010.
 12. Fandrejewska A., Coraz mniej firm płaci w terminie, "Parkiet", 26.07.2011, http:// www.parkiet.com/artykul/1077642.html.
 13. Hall B., Investment and Research and Development at the Firm Level: Does the Source of Financing Matter?, NBER Working Paper 1992, No. 4096.
 14. Himmelberg C., Petersen B., R&D and internal finance: A panel study of small firms in high-tech industries, ,,Review of Economics and Statistics"1994, nr 76.
 15. Hottenrott H., Peters B., Innovative Capability and Financing Constraints for Innovation - More Money, More Innovation?, ZEW Discussion Paper 2009, nr 09-081.
 16. Hubbard R.G., Capital-market Imperfections and Investment, ,,Journal of Economic Literature" 1998, No. 36.
 17. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I V kw. 2010 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2011, NBP, styczeń 2011.
 18. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2011, NBP, lipiec 2011.
 19. Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
 20. Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 21. Innovation in Europe. Results for the EU, Iceland and Norway, European Communities 2004.
 22. Kaplan S., Stromberg P., Financial Contracting Theory Meets the Real World: Evidence from Venture Capital Contracts, Review of Economic Studies 2003, No. 70.
 23. Kompleksowy raport o długach - marzec 2011 r., KRD BIG S.A.
 24. Kukiełka J., Matusiak M., Jaworski J., Bezpieczny obrót gospodarczy, czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. Poradnik dla przedsiębiorców, Warszawa 2008.
 25. Late Payment of Commercial Debt, Research Paper 97/25, 12 February 1997.
 26. Mueller E., Reize F., Loan Availability and Investment - Can Innovative Companies Better Cope with Loan Denials?, ZEW - Centrum European Economic Forum Research, Discussion Paper 2010, No. 10-025.
 27. Ocena skutków regulacji problemów występujących na rynku informacji gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 28. Paravan S.V., Community Innovation Statistics. Is Europe growing more innovative?, Statistics in focus 61/2007.
 29. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 1.10.2007.
 30. Raport BI G. Wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej, BIG InfoMonitor, kwiecień 2011.
 31. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 r., Instytut Badań nad Gospodarką Krajową, Warszawa, październik 2010.
 32. Science, technology and innovation in Europe, The Community Innovation Statistics (CIS) 2008.
 33. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2011, nr 1.
 34. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. nr 139, poz. 133, z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i  wymianie danych gospodarczych, Dz.U. nr 81, poz. 530.
 36. Wiedza Polaków o biurach informacji gospodarczej i postawy wobec niespłaconych długów, http://www.naszedlugi.pl/admin/docs/final-a-b-kwarciak-erifprezentacja- 27-maja-2010.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu