BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Jan (University School of Physical Education in Poznan, Poland), Wartecka-Ważyńska Agnieszka (University School of Physical Education in Poznan, Poland)
Title
Agritourist Product and its Characteristics
Produkt agroturystyczny i jego charakterystyka
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 219-234, rys., tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Keyword
Produkt turystyczny, Produkt, Agroturystyka
Tourist product, Product, Agrotourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomiczne podejście do turystyki w ujęciu klasycznym zawsze powinno uwzględniać produkt turystyczny, jego cenę, popyt i podaż. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na podstawowe, a zarazem specyficzne cechy tylko produktu agroturystycznego. Uwzględniono w nim różne podejścia w definiowaniu tego produktu; przedstawiono strukturę, cykl życia oraz jego jakość. Charakteryzując strukturę i cykl życia produktu agroturystycznego podkreślono jego dwoistość (produkt gospodarstwa agroturystycznego i produkt obszaru wiejskiego). Podstawą napisania artykułu była analiza wybranej literatury przedmiotu oraz wyniki własnej obserwacji i doświadczeń autorów.(abstrakt oryginalny)

The classical economic approach to tourism should be always oriented towards development of tourist products, their prices, supply and demand. The goal of this paper is to present basic and specific characteristics of agritourist products. Different types of approach to the definition of these products were also discussed, with brief presentation of its structure, life cycle and quality. When characterizing the structure and lifecycle of an agritourist product, the author stressed its duality (a product in an agritourist farm and a product in a rural area). The paper was written based on the review of selected literature and the results of the authors‟ observations and experiences(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, p. 73.
  2. H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 1999, p. 34.
  3. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, APT, Warszawa 1996, p. 142.
  4. J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska a rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2003, p. 70.
  5. A.J. Wiatrak, Kształtowanie produktów w turystyce wiejskiej, in: Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Kraków 2001, p. 129.
  6. S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF, Poznań 1999, p. 58.
  7. S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" 1995, p. 87.
  8. J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyk w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, p. 137.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu