BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Anna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Attractiveness of Investments of Lubuskie Province Tri-City Communes
Atrakcyjność inwestycyjna gmin trójmiasta lubuskiego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 287-300, tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Keyword
Produkt turystyczny, Produkt, Agroturystyka
Tourist product, Product, Agrotourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach obserwuje się coraz szybszy rozwój inwestycyjny. Rozwój ten niesie ze sobą konieczność walki o potencjalnych inwestorów, aby to właśnie oni stali się siłą napędzającą rozwój na danym terenie. Elementem składowym rozwoju inwestycyjnego jest turystyka, która również w ostatnim czasie rozwija się w dużo szybszym tempie. Dlatego upatruje się szansy na równorzędne traktowanie tych dwóch dziedzin gospodarki. Niestety jednostki administracyjne nie zawsze przeznaczają część nakładów inwestycyjnych na rozwój turystyki, często traktując ją jako dziedzinę nie tylko nieprzynoszącą należytych zysków, ale nawet niefunkcjonującą w regionie. W artykule podjęto próbę oceny stopnia zaangażowania w rozwój turystyczny w zależności od prezentowanego rozwoju inwestycyjnego. Próba dokonana na obszarze gmin Trójmiasta Lubuskiego wykazała, że podejmowanie inwestycji na obszarze badań nie koreluje z atrakcyjnością inwestycyjną(abstrakt oryginalny)

In recent years investment development has visibly increased. With it comes the need to fight for potential investors in order for them to become the driving force for development in a given region. Tourism is an integral part of investment development and it too has been growing fast. Therefore, opportunities treating these two sectors of the economy equally are being sought. Unfortunately, administrative units do not al-ways allocate part of their investment expenditure to tourism development, often treat-ing it as a sector which not only does not provide proper returns but frequently is not actually functioning in the region. This article attempts to evaluate the level of commit-ment to the development of tourism in relation to the investment development pre-sented. The study which looked at municipalities across the Lubuskie Tri-city zone revealed that undertaking investment in the region does not reflect investment attractiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 2. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, ed. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 3. M. Januszewska, R. Przeorek-Smyka, Pomiar i ocena atrakcyjności turystycznej Euroregionu Nysa, in: Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, ed. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 4. A. Przybylska, Rozwój turystyki w gminach dolnego odcinka doliny Obry, PHD thesis, 2010.
 5. I Ranking of Lubuskie Voivodeship Tri-city communes, 2005;
 6. II Ranking of Lubuskie Voivodeship Tri-city communes, 2006;
 7. III Ranking of Lubuskie Voivodeship Tri-city communes, 2007;
 8. IV Ranking of Lubuskie Voivodeship Tri-city communes, 2008;
 9. lubuskietrojmiasto.pl, 2.10.2010.
 10. PIT and CIT revenues.
 11. The Ranking of Lubuskie Voivodeship Tri-city was prepared by K. Chmielnik together with the Dialog-Cooperation-Development Association
 12. In 2005 the ranking covered 14 communes, in 2006 - 18 communes, and in 2007 and 2008 - 19 communes
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu