BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomątowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Smolbik-Jęczmień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki
Intergenerational Teams as a Challenge for Present Work Organizer in New Economy Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 193-202, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Organizacja pracy, Gospodarka
Work organisation, Economy
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie pracą jest to działalność kierownicza odniesiona do procesów pracy. Ma ono z jednej strony stworzyć warunki do realizacji zadań (zachowań) na oczekiwanym poziomie i w określonym czasie, stworzyć właściwe proporcje w procesie pracy, dobrać, rozmieścić i zespolić w nim ludzi, tak zaplanować ich działania, aby realizacja tego procesu była możliwa przy najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy żywej, z drugiej strony zaspokoić oczekiwania pracowników. Warunki, w jakich powstają i funkcjonują zespoły we współczesnych organizacjach, ulegają zmianom. Celem artykułu jest ukazanie zjawiska wielopokoleniowości wśród pracowników w kategoriach wyzwania dla organizatorów pracy zespołowej. W artykule bardzo ogólnie zarysowano problem, którego głębsza analiza nastąpi w ramach projektu badawczego realizowanego przez wielopokoleniowy zespół, do którego należą między innymi autorki artykułu.(fragment tekstu)

Conditions in which teams in present organizations are formed and operate are changing. The aim of this article is to present the phenomenon of intergenerationality among employees as a challenge for organizers of team work. This problem was discussed very generally, but it will be analysed in detail within the framework of research project conducted by intergenerational team, which consists among others of the authors of this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boni M.: Raport Młodzi 2011, Wydawnictwo KPRM, Warszawa 2011.
 2. Borges N., Manuel R., Elam C., Jones B.: Differences in motives between Millenials and Generation Xmedical students, "Medical Education" 2010, nr 44.
 3. Czapiński J.: Młodzi Polacy na progu dorosłości - czy dadzą sobie radę?, Materiały konferencyjne, "Generacja Y - szansa czy konflikt", GM Solutions, Warszawa 2012.
 4. Filiks A., Kosy K.: Zarządzanie wiekiem pracowników, Konferencja dla branży HR, 21.10.2010.
 5. Fazlagić J.A.: Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 3 (25).
 6. Giza-Poleszczuk A., Góra M" Liwiński J" Sztanderska U.: Dezaktywacja osób w wieku okoloemerytalnym, Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 7. Jacukowicz Z.: Kompleksowe zarządzanie pracą, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
 8. Juchnowicz M.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 9. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolsa M.: Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 10. Katzenbach J.R., Smith D.K.: Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 11. Kryńska E.: Zasoby pracy w Polsce - stan obecny i perspektywy. Starzenie się ludności i zasobów pracy. Konsekwencje i sposoby ich ograniczania, IPiSS, Łódź 2006.
 12. Lichtarski J.M., Stańczyk-Hugiet E" Wąsowicz M.: Raport nt. możliwości wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą w obszarze aktywizacji osób starszych, projekt "SILVER TEAM, czyli potęga doświadczenia", Dobre Kadry, Wrocław 2011.
 13. Marston C.: Motivating the "What's In It for Me? " Workforce: Manage Across the Generational Divide and Increase Profits, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
 14. Miś A.: Generational identity in organizations. Challenges for Human Resources Management, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 224, Wrocław 2011.
 15. Olszewski A.: Pora na zespoły, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 2.
 16. Walczak W.: Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor" 2011, nr 3 (40).
 17. Zagórowska A.: Konflikt generacyjny 'wokółpracy, w: Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region-Polska-Europa-Swiat. Młodzież a edukacja i rynek pracy, red. A. Zagórowska, Studia i Monografie, z. 317, Opole 2012.
 18. Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu