BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Realizacja usług publicznych elementem strategii rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu goleniowskiego
The realization of public services the element of strategy of local development on example of goleniowski district
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 23-34, rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi publiczne, Strategia rozwoju regionalnego, Samorząd terytorialny
Public services, Regional development strategy, Local government
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie oceny realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013. Artykuł ma charakter empiryczny i opiera się na badaniach przeprowadzonych przez autorów na obszarze powiatu goleniowskiego, będącego jednym z najprężniej rozwijających się powiatów w województwie zachodniopomorskim. Istotną przesłanką do prowadzenia badań była chęć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób realizacja usług publicznych wpływa na jakość życia społeczności regionów peryferyjnych. Objęty badaniem powiat należy bowiem do jednostek terytorialnych położonych w strefie przygranicznej, która często utożsamiana jest z obszarem schyłkowym, a z pewnością peryferyjnym (fragment tekstu)

The article concerns the opinion of realization Strategy of Development the goleniowski district. This district is strongly economically developed. The realization of project aiming to study of Manyyears' Financial Prognosis permitted to examine occupants' opinion about workings local masterships. The article was based on empirical investigations conducted in 2011 year on terrain the goleniowski district. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Malkowski, A. Malkowska, Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przy-kładzie pogranicza polsko-niemieckiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, nr 2 (20), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 55-63.
 2. System procedur konsultacji społecznych w powiecie nowosądeckim - opracowanie wykonane w ramach projektu pt. Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego", www.pcfe.home.pl, 15.01.2012.
 3. M. Probosz, P. Sandur, Konsultacje społeczne w społeczności lokalnej: planowanie, przy-gotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskie-go, Warszawa 2011, s. 6.
 4. J. Duda, A. Jeżowski, W. Misiąg, B. Nowak, J. Szlachta, J. Zaleski, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
 5. A. Noworól, Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem or-ganizacji publicznych, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240).
 7. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomicz-no-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Biała księga nt. usług użyteczności publicznej, COM(2004) 374 final, Bruksela 2004.
 8. W. Wańkowicz, Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program rozwoju instytucjonal-nego, MSWiA, Warszawa 2004, s. 2.
 9. D. Kijowski, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Wprowadzenie do pro-gramu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa 2004, s. 46.
 10. A. Malkowski, Raport z ilościowych i jakościowych badań ankietowych dotyczących opinii społecznych na temat realizacji działań Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013, Goleniów 2012, s. 3, www.wpf-powiatgoleniowski.pl, 14.01.2012.
 11. Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013, Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Goleniów 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu