BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrałojć Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kompetencje studentów : ocena z perspektywy studentów, pracodawców i nauczycieli akademickich
Students competences : evaluation by students, employers and faculty members
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 199-214, tab., wykr., bibliogr. poz. 12
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kompetencje, Pokolenie Y
Competences, Generation Y
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny kompetencji studentów z trzech perspektyw: studentów, pracodawców i nauczycieli akademickich. Wskazano kompetencje oceniane najwyżej i najniżej oraz istotne różnice w opiniach trzech grup respondentów. Różne postrzeganie kompetencji studentów oraz zróżnicowany poziom ich oceny składnia do stawiania szeregu pytań dotyczących zarówno przyczyn, jak i skutków takiego stanu rzeczy. Stawiane pytanie i prowadzona polemika, na tle rozważań dotyczących pokolenia Y oraz Krajowych Ram Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym w Polsce, mają za zadanie inspirować do dalszych badań i poszukiwań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is an assessment of students' competences from three perspectives: students (self-assessment), employers and university lecturers. The competences that scored the best and the worst were indicated, and the crucial differences in the opinion about students' competences between three groups of respondents were analyzed. The differences in perceiving students' competences raise questions concerning reasons and consequences of such a situation. The background of the discussion is the characteristics of young people (Generation Y) and the desirable effect of university education. In general all respondents assess very similar technical competences (using computer and communication in foreign languages). The biggest differences concern interpersonal competences (solving problems, negotiations etc.). The main findings showed in the article may be inspiration for further research in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Warszawa 2010.
 2. Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 3. Czop-Śliwińska G., Kandydat idealny, czyli oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół technicznych, Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, http://www.ck.agh.edu.pl/inne/kandydat_idealny.doc [data dostępu 26.06.2012].
 4. Fazlagić J., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, Nr 3 (25).
 5. Lybourn P., Goldfinch J., Graham J., Macleod L., Stewart S., Measuring Changes in Groupworking Skills in Undergraduate Students afret Employer Involvement in Group Skill Development, "Assessment and Evaluation in Higher Education" 2001, vol. 26, no 4.
 6. Makowski T., Zatrudnienie w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2010.
 7. Martin C. A., From high maintenance to high productivity: What managers need to know about Generation Y, "Industrial and Commercial Training" 2005, Vol. 37 Iss: 1.
 8. Michoń P., Ławrynowicz M., Trzy światy. Badanie rynku pracy w Wielkopolsce, Edustacja.pl Sp z o. o. Poznań, 2009.
 9. Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wprowadzenie do projektu., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008.
 10. Ustrzycki A., Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.
 11. Wielkopolski rynek pracy w świetle opinii lokalnych pracodawców, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, luty 2005.
 12. Zasępa T., Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6279
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu