BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie inwestycji ze środków unijnych szansą na rozwój turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego
Financing Of Investment By Eu Funds As An Opportunity For Development Of Water Tourism In Zachodniopomorskie Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 83-97, tab.
Issue title
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Keyword
Inwestycje, Turystyka
Investment, Tourism
Note
summ.
Abstract
Turystyka ma dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego istotne znaczenie. Warunki naturalne Pomorza Zachodniego stwarzają szczególne możliwości rozwoju różnorodnych ofert, w tym w obszarze turystyki wodnej. Wybrzeże morskie, na którym leży województwo zachodniopomorskie wraz z Zalewem Szczecińskim, pojezierza oraz rzeki wymagają jednak zakrojonych na szeroką skalę działań, aby sporty wodne i turystyka żeglarska znalazły na obszarach przybrzeżnych województwa właściwe miejsce. Szczególne znaczenie ma rozwój portów jachtowych morskich, zalewowych i śródlądowych wraz z całym zapleczem lądowym. Rozwój portów łączy się ściśle z udostępnianiem ich infrastruktury żeglarzom, którzy w odwiedzanym porcie oczekują odpowiednich warunków w czasie postoju oraz określonych atrakcji turystycznych przyciągających ich do wybranego miejsca. Aby sprostać tym wymaganiom, podjęto działania zmierzające do przezwyciężenia barier infrastrukturalnych w zakresie rozwoju turystyki wodnej, a tym samym poszerzenia oferty regionu, tak aby stał się on atrakcyjny turystycznie dla mieszkańców całej Europy. (fragment tekstu)

Tourism is important for the development of Zachodniopomorskie voivodship. The natural conditions of Western Pomerania create specific opportunities for development of various offers, including in the area of water tourism. Special importance has a development of sea marinas for yachts, bay- and inland- ones together with entire land resources. Therefore some efforts have been undertaken due to overcome infrastructural barriers in area of development of water tourism, and thus due to widen the offer of the region. Above mentioned actions are implemented in range of the project Zachodniopomorski Sailing Route. However, realization of this project would not be possible without financial support from the European Union. EU subsidies will allow to create supra-regional, unique tourism product that has a chance to become a tourist attraction not only for the region but also for the country. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2007, s. 12.
 2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 27.
 3. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, s. 3 i nast.
 4. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, grudzień 2009, s. 49.
 5. Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa - Szczecin - Koszalin, 2005/2006 (Aktualizacja, Grudzień 2008/Sierpień 2010).
 6. Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, Stowarzyszenie POMOST - Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008, s.  76.
 7. Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 2011 r., www.poig.gov.pl, s. 16.
 8. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 1 października 2007 r., s. 117.
 9. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Warszawa, 12 czerwca 2009, s. 109.
 10. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s.  349.
 11. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznano kwotę 835.437.299 euro. Uzupełnieniem są środki jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz środki prywatne. (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, http://funduszeonline.cmsmirage.pl/9833.dhtml).
 12. Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa grudzień 2009, s. 81.
 13. Szczegółowy opis priorytetu 1zawarto w dokumencie Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia- -Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, Program Operacyjny zmieniony w roku 2009, zmiana zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 17 maja 2010 r., s. 38-39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu