BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątyszek-Pych Alina (Uniwersytet Zielonogórski), Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie lubuskim
Analysis of potential of business environment institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship development in the lubuskie region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 47-64, rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Otoczenie biznesu, Usługi, Przedsiębiorczość
Business environment, Services, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
The main purpose of the article is to analyze the potential of business environment institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship devel-opment in the Lubuskie Region. In the first part of the elaboration the scope of the no-tion of business environment has been discussed, in the next part own research results have been presented while in the final section of the article the research findings have been summarized and recommendations regarding effectiveness of actions of business environment institutions in lubuskie voivodeship have been presented(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Dominiak, Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, "Przegląd Geograficzny" t. 76, z. 2, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004, s. 216-219.
  2. T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, w: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospo-darczego województwa łódzkiego, red. J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, s. 190-193.
  3. Dołzbłasz, Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki B+R na ob-szarze województwa dolnośląskiego, w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, DAWG, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 64.
  4. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26.
  5. A. Biernat-Jarka, E. Planutis, Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu po-ziomu innowacyjności sektora MŚP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 168. Eko-nomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13.
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzie-lania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, DzU 2009, nr 85, poz. 719.
  7. M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 13-16.
  8. Raport z badań: Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w województwie święto-krzyskim i możliwości ich zaangażowania w proces tworzenia partnerstwa regionalnego na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacji w województwie świętokrzyskim, Staropolska Izba Przemy-słowo-Handlowa, Kielce 2009, s. 12.
  9. K.B. Matusiak, Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej, w: Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 205.
  10. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Zielona Góra 2010, s. 63-75.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu