BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieziula Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Nowaczyk Piotr (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zmiany własności infrastruktury małych portów morskich w Polsce a ich działalność usługowa
Changes of small marine ports ownership and port service activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 77-90, tabl.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Infrastruktura, Porty morskie, Usługi
Infrastructure, Seaports, Services
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie wpływu zmiany własności infrastruktury małych portów morskich w Polsce na ich funkcjonowanie oraz rozwój w aspekcie działalności usługowej. Uwzględnione zostaną także formy organizacyjno-prawne oraz kompetencje podmiotów portowych.(fragment tekstu)

Infrastructure of small marine ports was owned by communal, states and private bodies/enterprises. Organizational and legal forms of port bodies/enterprises activities and their competences were differentiated. They were results of different legal regulations. Port gminas and communal enterprises offered the best conditions for economic activities in ports. Marine Offices and other port enterprises worse than gminas and communal enterprises met needs of users. Private enterprises were the worst of all in meeting needs of port users, because of they did not take into account a public character of port infrastructure. In the period 1999-2011 communal ownership of port infrastructure was increased. It resulted in improving conditions of port users activities. Improvement in functioning and activities in small marine ports could be connected with further communalization of port areas.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Szczurek, Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 116.
 2. J. Miszczuk, Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej, w: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski, FOKA, Szczecin 1999, s. 67, 70, 74.
 3. O publicznym charakterze infrastruktury publicznej zob. M. Ciesielski, Ekonomika infrastruktury transportowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1992, s. 10.
 4. J. Zieziula, P. Nowaczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin 2011, s. 5.
 5. Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005, s. 21-24.
 6. K. Misztal, S. Szwankowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 23-31.
 7. S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 145-147.
 8. DzU 1997, nr 9, poz. 44 z późn. zm.
 9. DzU 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 10. DzU 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 11. DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 12. DzU 1991, nr 32, poz. 131 z późn. zm.
 13. R. Białkowski, Status prawny portu Włady-sławowo, w: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy ich rozwoju, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002, s. 107.
 14. www.portalmorski.pl/caly_artykul.php?ida=936, 8.11.2007
 15. I. Rybka, System pomocy społecznej w Polsce wobec nowej fali ekonomii społecznej: szanse i bariery, "Trzeci Sektor" 2007, nr 9.
 16. Działalność administracji publicznej odpowiedzialnej za gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej, NIK, Warszawa 1997.
 17. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa portowego "Szkuner" Sp. z o.o., www.portalmorski.pl, 12.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu