BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Notyfikacja polskich jednostek prowadzących ocenę zgodności w zakresie dyrektyw nowego podejścia
The notification of Polish bodies carring out the conformity assessment within new approach directives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 91-103, tabl., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Harmonizacja, Produkt, Notyfikacja norm
Harmonisation, Product, Notification of standards
Note
summ.
Abstract
Ze względu na swój potencjał gospodarczy i ludnościowy Polska może odgrywać ważną rolę w ocenie produktów z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Celem artykułu jest ocena struktury notyfikacji z polskich jednostek notyfikowanych pod względem typu, liczby dyrektyw objętych notyfikacją, jak i zakresu notyfikacji w ich ramach(fragment tekstu)

In the introduction of the article presents the legal basis of a new approach to technical harmonization and standardization. Then the products and issues covered by legal acts of the new approach are presented. In the next part of article the following steps leading to the notification of conformity assessment body and general requirements for these bodies are presented. Then presents the types, names, and the scope of notification of Polish bodies, taking into account the particular directives. In the conclusions emphasizes the particular position of Poland within the number and scopes of activities of notified bodies among the another EU countries and the possibility of in-creasing this number in the future. It also pointed the most distinctive scopes of notification. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Henrykowski, System oceny zgodności w Unii Europejskiej 5 lat po akcesji. Historia - Teraźniejszość, Wydawnictwo PERT, Warszawa 2009, s. 123 i 125.
  2. Ustawa z 30.08.2002 o systemie oceny zgodności, DzU 2002, nr 166, poz. 1360 z późn. zm., art. 2, ust. 1 i art. 5, pkt 16 i 17.
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/EC z 9.07.2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EEC, DzU L 218 z 13.8.2008, s. 82-128, art. R1, pkt 16); Ustawa z 30.08.2002..., art. 5, pkt 3.
  4. M. Pigłowski, The revision of the legal acts in relation to the New Approach for the marketing of products, "Towaroznawcze Problemy Jakości/Polish Journal of Commodity Science" 2010, nr 4, s. 24.
  5. System informacji o organizacjach notyfikowanych i wyznaczonych do prowadzania oceny zgodności w ramach nowego podejścia (Nando), www.ec.europa.eu, 20.03.2012.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008/EC z 9.07.2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie nr 339/93/EEC, DzU L 218 z 13.8.2008, s. 30-47, art. 2, pkt 13.
  7. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek akredytujących jednostki oceniające zgodność, Warszawa 2006
  8. Polski Komitet Normalizacyjny, Wyszukiwarka norm, www.pkn.pl, 20.03.2012
  9. M. Pigłowski, Znaczenie jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw nowego i globalnego podejścia, w: Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2010, s. 26-27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu