BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Działania samorządów w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z turystyką na obszarach wiejskich
Local Governments Actions To Support The Local Enterprise Development Related To Tourism In Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 7-19, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Samorząd terytorialny, Przedsiębiorstwo, Turystyka
Local government, Enterprises, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę analizy i oceny roli władz samorządowych, zwłaszcza urzędów gmin w aktywizacji przedsiębiorczości gospodarczej związanej z turystyką na podległych im terenach. Przedmiotem badań i analiz były przede wszystkim potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców związane ze wspieraniem przez urzędy gmin lokalnej przedsiębiorczości oraz ocena przez przedsiębiorców dotychczasowych działań gmin w tym zakresie. Zaprezentowane wyniki są częścią szerszego badania otoczenia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. (fragment tekstu)

In the present study was an attempt to analyze and assess the role of local authorities, especially municipal offices in the activation of tourism business on their municipality region. The research primarily focused on the needs and expectations of entrepreneurs linked to the promotion of local entrepreneurship by municipal offices and the evaluation of existing activities by business communities in the studied area. Posted in the development of research results are part of a broader research environment of small and medium enterprises operating in Lublin province, with particular focus on rural areas. Translated (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, red. M. Kłodziński, W. Dzuna, IRWiR PAN, Warszawa 2003.
  2. Angowski M., Ocena działalności władz samorządowych z zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2008, nr 3 (1203).
  3. Angowski M., Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, WAR, Lublin 2005.
  4. Finansowanie MŚP ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, SGH, Warszawa 2008.
  5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004.
  6. Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu