BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Planutis Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone w ramach sieci krajowego systemu usług
The Innovative Services For Etrepreneurs Provided By The Network Of National System Of Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 20-30, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Usługi, Przedsiębiorstwo
Services, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka innowacyjności jest coraz częściej poruszana w kontekście szansy na rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych kraju. Należy podkreślić, że fundamentem trwałego rozwoju gospodarek i budowania prze-wagi konkurencyjnej jest innowacyjność przedsiębiorstw. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie ma istotny wpływ na poprawę jej pozycji konkurencyjnej i zdolności utrzymania się na rynku. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest zatem bardzo ważna, zwłaszcza w czasie spowolnienia gospodarczego, czy kryzysu. (fragment tekstu)

The article presents the types, effects and importance of innovative services for the entrepreneurs rendered by the Institutions of business environment within the Na-tional System of Services. The article presents definitions of innovation and innovative activity, and describes the state of innovation in small and medium size enterprises in Poland. The study also presents responsibilities of Institutions of business environment and their importance in the development and innovativeness of entrepreneurs(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biernat-Jarka A., Grzymska E., Wprowadzanie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, w: Roczniki Naukowe 2008, red. B. Klepacki, serie Wieś Jutra, Lublin.
  2. Forin A., Partner przedsiębiorcy, Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług (KSU), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  3. Forin A., Przedsiębiorco! Skorzystaj!, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  4. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  5. Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  6. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD i Eurostat, Warszawa 2008.
  7. Raport Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i  in-nowacyjności w Polsce przeprowadzone przez konsorcjum PSDB Sp. z o.o., ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. w 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  8. Rozkrut D., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
  9. Rozkrut D., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu