BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wykorzystanie środków pomocowych z UE przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych
The Use Of Support Founds From European Union By The Owners Of The Agritourism Farms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 31-39, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Środki pomocowe UE
Agrotourism, Rural tourism, EU aid funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Unia Europejska jest jednym z największych producentów rolnych na świecie, a przychody z produkcji żywności to jedna z podstawowych pozycji w budżetach państw członkowskich1. Obszary wiejskie zamieszkuje ponad 55% ludności, a zajmują one prawie 90% powierzchni UE. Z uwagi na rolę rolnictwa w Unii Europejskiej jest to obszar szczególnej ochrony wpierany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), realizowanej w ramach dwóch filarów. Pierwszy z nich obejmuje wspieranie sektora rolnego przez płatności bezpośrednie i rynkowe; drugi, tzw. instrumenty towarzyszące WPR zawarte obecnie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013). (fragment tekstu)

Studies confirm that agriourism is alternative for the unemployed in villages, on the creation of a new labour market and an additional source of income for its residents and raising the general standard of living. However, it isn't still the main source of in-come in the farm, and start to develop this activity mainly comes from their own savings. Unfortunately, only small group of agritourism farm owners are using the EU funds for rural tourism. This situation may arise from the lack of access to detailed in-formation among the inhabitants of the rural areas of the use of EU funds, and as a re-sult of stricter procedures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balińska A., Sikorską-Wolak I., Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
  2. Rocznik Statystyczny 2007.
  3. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 2 (147).
  4. Dębniewska M., Tkaczuk M., Agroturystyka koszty ceny efekty, POLTEXT, Warszawa 1997.
  5. Kania J., Bogusz M., Efekty pracy doradczej we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na przykładzie województwa małopolskiego, SERIA, Szczecin 2010.
  6. Prow 2007-2013, Wyd. MRiRW, Warszawa 2007. Rocznik Statystyczny 2007.
  7. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
  8. Wiatrak A. P., Analiza kierunków rozwoju obszarów wiejskich w UE oraz uwarunkowań ich zmian. Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, Zeszyty Naukowe nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  9. www.arimr.gov.pl.
  10. www.minrol.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu