BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola i funkcje usług biznesowych w gospodarce narodowej
Role and functions of business services in the national economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 419-430, tabl.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Gospodarka narodowa, Rozwój gospodarczy, Usługi biznesowe
National economy, Economic development, Business services
Note
summ.
Abstract
Usługi biznesowe w dużym stopniu warunkując postęp ekonomiczny, społeczny i kulturalny, pozostają w ścisłym związku z przemianami społeczno-gospodarczymi. Dlatego też ekonomiczną funkcję usług biznesowych należy uznać za czynnik niezbędny w procesie produkcji i reprodukcji społecznej. Przejawia się to we wszystkich fazach procesu gospodarowania: produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Rosnące znaczenie usług biznesowych w trzecim sektorze, a także w całej gospodarce narodowej, zadecydowało o podjęciu rozważań na temat tych usług. Celem artykułu jest analiza roli i funkcji usług biznesowych w gospodarce narodowej. (fragment tekstu)

Structural changes in the economies of developed countries are progressing in the direction of changes in the proportions between the three major sectors of national economy. between sectors are complex, multidirectional relationships. The agricultural sector and industry can no longer function without the service. The national economy increasingly important role played by new services, including business services. Those conditions for the selection purpose of this paper, which is to analyze the role and functions of business services in the national economy(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Karpiński, Przyszłość rynku pracy w Polsce, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" PAN, Warsza-wa 2006, s. 37-38.
  2. S.M. Szukalski, Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 4-5, s. 48.
  3. K. Kłosiński, D. Mongiałło, Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 12, s. 95.
  4. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 691-693.
  5. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 74.
  6. K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 45.
  7. M. Okulus, Usługi jako czynnik aktywizujący długofalowy rozwój gospodarki, Raporty, z. 71, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1998, s. 22.
  8. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 17-20.
  9. A. Fiuk, Usługi biznesowe w krajach Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Inte-gracja, konkurencyjność, rozwój, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 332.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu