BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przetacka Zdzisława
Title
Różnorodność ze względu na wiek - zarządzanie wiekiem w organizacjach wiekiem w organizacjach
Age diversity - managing age in organizations
Source
Kobieta i Biznes, 2009, nr 1-4, s. 18-23,s. 47-52, bibliogr. 3 poz.
Women & Business
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie wiekiem
Diversity management, Age management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Można wskazać wiele uzasadnień dla wdrożenia nowych strategii zarządzania personelem, uwzględniających efektywne rozwiązania skierowane do zróżnicowanych wiekowo kadr. Przygotowanie i wdrożenie tych strategii to korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli dla pracowników i pracodawców, a także dla klientów. Implementacja rozwiązań wspierających politykę równościową ze względu na wiek, to także konieczność wynikająca z przepisów prawa unij nego. Dyrektywy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, a w szczególności Dyrektywa w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu bez względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną (Dyrektywa Rady 2000/78/WE), zmieniają ramy prawne, w jakich działają podmioty gospodarcze i zobowiązują do respektowania nowych regulacji w praktyce. Na obowiązujące przepisy warto spojrzeć z perspektywy korzyści dla biznesu, wynikających z wdrożenia polityki równości i różnorodności.(fragment tekstu)

There may be pointed out many justifi cations for development of new strategies of staff management taking into consideration effective solutions addressed to personnel diversifi ed by age. Development and implementation of these strategies means above all advantages for all interested parties, namely employees and employers, as well as customers. Implementation of solutions facilitating equality policy in respect to age is also a requirement resulting from the regulations of the Community law. Directives concerning combating discrimination, and in particular the Directive regarding laying down a general framework for combating discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards employment and occupation (Council Directive 2000/78/EC), change legal framework of activities of economic entities and oblige them to comply with the new regulations in practice. It is worth to view the obligatory regulations from the perspective of advantages for business following implementation of the equality and diversity. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
  2. Emerytura, a co to jest? "Manager Magazyn" 2007, nr 10.
  3. Poradnik szkoleniowy Komisji Europejskiej. Program Wspólnotowy na rzecz zwalczania dyskryminacji 2001-2006, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1230-9427
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu