BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Lokalizowanie zasobów wiedzy na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn
Locating Knowledge Resources For Operating Of Mechanical Engineering Industry Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 42-50, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Zasoby wiedzy, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Knowledge resources, Enterprises, Industrial enterprises
Note
summ.
Abstract
Radykalne zmiany, jakie zachodzą w procesach i strukturach organizacyjnych współczesnych przedsiębiorstw, wymagają nowego podejścia do zagadnienia wewnętrznych kompetencji organizacji1. Zagadnienie to w szerokim znaczeniu dotyka problematyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zainteresowania teoretyczne i praktyczne zarządzania wiedzą w organizacji nabrały znaczenia w ostatnich 20 latach. Początkowo zarządzanie wiedzą koncentrowało się w głównej mierze wokół dość wąsko ukształtowanych możliwości przekształcania wiedzy ukrytej w jawną, w kontekście jej dystrybucji za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych systemów informatycznych2. Można zatem stwierdzić, że takie podejście pozwalało zrozumieć "naturę" wiedzy w organizacji, tworzoną w dwóch wymiarach: epistemologicznym (dotykającym źródeł poznania - wiedza jawna/formalna i wiedza ukryta/cicha) oraz ontologicznym (relacje pomiędzy wiedzą indywidualną, grupową, organizacyjną, międzyorganizacyjną)3. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że nadal istnieje potrzeba kontynuowania badań w zakresie tej tematyki. Jednym z kluczowych wymiarów zarządzania wiedzą jest lokalizowanie zasobów wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article concerns knowledge resources locating, based on literature and empirical researches. This is the key issue important from the standpoint of business practice. The rapid development of science and the increasing degree of specialization result in the information chaos. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Danneels E., Organizational antecedents of second-order competences, "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29, No. 5.
 2. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, How Organizations Manage What they Kno, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 3. de Gooijer J., Designing a knowledge management performance framework, "Journal of Knowledge Management" 2000, Vol. 4, No. 4.
 4. Ferrari F.M., de Toledo J. C., Analyzing the knowledge management through the product development process, "Journal of Knowledge Management" 2004, Vol. 8, No. 1.
 5. Gierszewska G., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w  przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J Kisielnicki, Monografie i Opracowania nr 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
 6. Haldin-Herrgard T., Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations, "Journal of Intellectual Capital" 2000, Vol. 1, No. 4.
 7. Hall D.J., Paradice D., Philosophical foundations for a learning-oriented knowledge management system, "Decision Support Systems" 2005, Vol. 39, No. 3.
 8. Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, w: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Monografie i Opracowania nr 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego,Warszawa 2003.
 9. Lavie D., Capability reconfiguration, an analysis of incumbent responses to technological change, "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 1.
 10. Lundvall B., Nielsen P., Knowledge management and innovation performance, "International Journal of Manpower" 2007, Vol. 28, No. 3/4.
 11. Materska K., Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, w: Informacja w sieci, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, W. Daszewski, Warszawa, Wydawnictwo SBP 2006.
 12. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-creating Company, Oxford University Press, New York 1995.
 13. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Polanyi M., The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1966.
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Rasmussen P., Nielsen P., Knowledge management in the firm, concepts and issues, "International Journal of Manpower" 2011, Vol. 32, No. 5/6.
 17. Stenmark D., Using Intranet Agents to Capture Tacit Knowledge, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 1999.
 18. Uotila J., Maula M., Keil T., Zahra S.A., Exploration, exploitation, and financial performance, analysis of S&P 500 corporations, "Strategic Management Journal" 2009, Vol. 30, No. 2.
 19. Zaliwski A., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych (1), "Infoman" 1999, nr 2/3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu