BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej
The Outline Of The Knowledge Management Strategy In The Virtual Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 51-61, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Organizacja, Zarządzanie wiedzą, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Organisation, Knowledge management, Company development strategy
Note
summ.
Abstract
Dynamiczne, złożone i wielowymiarowe zmiany w otoczeniu biznesowym determinują konieczność ustawicznego doskonalenia istniejących struktur i zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Ważnym nurtem w ewolucji współczesnych przedsiębiorstw, podkreślanym przez wielu badaczy i praktyków zarządzania, jest zmiana architektury biznesu w kierunku zawiązywania współpracy partnerskiej z wybranymi podmiotami w formie organizacji wirtualnej. Model organizacji wirtualnej stanowi tymczasową i dynamiczną sieć kooperujących podmiotów, które integrują swe zasoby dla realizacji wspólnego i jasno zdefiniowanego celu (zwykle o charakterze gospodarczym). Kluczowym zasobem wnoszonym przez partnerów do organizacji wirtualnej jest wiedza. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniego podejścia do zarządzania tak zakumulowaną wiedzą, umożliwiającego osiągnięcie wysokiej sprawności, innowacyjności i efektywności organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna może w różnorodny sposób kształtować swoją strategię zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest identyfikacja i prezentacja głównych strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej ze szczególnym uwzględnieniem strategii kodyfikacji i personalizacji. Aby zrealizować tak postawiony cel artykułu, wcześniej zasygnalizowano strategiczny kontekst zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej. (abstrakt oryginalny)

The virtual organization is a form of cooperation of subjects directed at achievement of mutual goal, in which the significant role is played by the area of knowledge management. In the article, in the introduction was briefly discussed the notion of knowledge management in the virtual organizations . Then briefly were discussed main strategies of knowledge management in virtual organization with particular reference to the strategy of codification and the personalization. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziembek D., Atrybuty organizacji wirtualnej, w: Multimedia w biznesie i  zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009.
  2. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. Bukowitz W.R., Wiliams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow-London 1999.
  4. Dziembek D., Identyfikacja procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, EPU nr 68, t. 2, Szczecin 2011.
  5. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's your strategy for managing knowledge?, Harvard Business Review, March-April 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu