BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak Ewa (Politechnika Łódzka), Lewandowski Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strategia lizbońska i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Lisbon Strategy And Europe 2020 In Face Of The Challenges Of Information Society And Knowledge-Based Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 82-92, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne
Knowledge-based economy, Information society
Note
summ.
Abstract
We współczesnej gospodarce światowej oraz jej strukturze następują wielorakie i dynamiczne zmiany, które można różnie opisywać, oceniać i klasyfikować. Wszystkie one dadzą się objąć szerokim pojęciem ery gospodarki opartej na wiedzy, w której ważne miejsce przypada społeczeństwu informacyjnemu, a głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego staje się kapitał ludzki. Skłania to do podejmowania badań relacji edukacja - gospodarka, gdyż opóźnienie edukacyjne powoduje opóźniony transfer technologii, a dalej negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy. Badania prowadzone przez Bank Światowy dowodzą, że wzrost poziomu kształcenia pracowników podnosi stopień zarówno absorpcji nowych technologii, jak też poziom zrozumienia nowych rozwiązań technologicznych. W ten sposób edukacja przyczynia się do wzrostu i rozwoju gospodarczego regionów i państw. Wiedza jest stymulatorem nowej ekonomii, a kapitał ludzki, w którym ona tkwi, jest czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i państw. Procesy te nie są obce zjednoczonej Europie, która w ramach Unii Europejskiej (UE) wychodzi im naprzeciw, podejmując określone wyzwania w ramach strategii rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

This paper deals with the main assumptions and goals of the two development programmes enabling the European Union the stimulation of economic growth to become the competitive region in the world economy. The way to success is the investment in knowledge, human capital and so called information society, which is a cornerstone of the knowledge-based economy. The European Union decided to designate a substantial part of the structural funds for the achievement of Europe 2020 goals, mostly for research and development and innovation activities. They support the social, economic and territorial cohesion of the UE and aid to build knowledge-based economy and information society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania naukowe. Polityka i działanie UE, Komisja Europejska. Społeczeństwo informacyjne.
 2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczeństwa, Bruksela 3.03.2010.
 3. Greta M., Transborder Cooperation, Euroregion and EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy (Selected Examples of Polish Euroregions), Technical University of Lodz, Lodz 2008.
 4. http://ec.europa.eu/information_society/nav/nav_res/index_pl.htm
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 6. http://www.cie.gov.pl
 7. http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/E47981D8B0655EA1C125711D003DD1D/ $file/strategia_lizbonska.pdf
 8. http://www.pfsl.pl
 9. Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020, Bruksela 3.03.2010.
 10. Komunikat Komisji Europejskiej, Strategia Europa 2020, Bruksela 3.03.2012.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. dotyczące ogólnych Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999.
 12. Strategia Lizbońska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 13. Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, w: Biała księga, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 14. www.mue.com.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu