BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Eider Jerzy (Uniwersytet Szczeciński), Sieńko-Awierianów Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Stępień-Słodkowska Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Postawy przedsiębiorcze studentów
Entrepreneurial Attitudes Among Students
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 37-49, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Celem podjętych badań była ocena cech osobowości wpływających na postawę przedsiębiorczą studentów studiujących w systemie stacjonarnym. Materiałem do badań były dane uzyskane od osób studiujących w systemie stacjonarnym na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania przeprowadzono w 2012 roku metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, wykorzystując kwestionariusz ankietowy własnegoautorstwa. W badaniach wzięło udział 51 osób w wieku od 21 lat do 24 lat, w tym 46 kobiet i 5 mężczyzn. Kwestionariusz składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła cech demograficzno-społecznych badanych studentów, takich jak wiek, płeć. Druga zaś zasadniczego problemu badawczego. Respondentów poproszono o odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, planów na przyszłość związanych z prowadzeniem własnej działalności oraz posiadanych przez nich cech osobowości, pomocnych w osiąganiu sukcesów.(fragment tekstu)

Many psychological research show some personality traits, abilities, talents, which have increased probability of achieving success in business. The aim of this study was to assess the personality traits that affect the entrepreneurial attitude in students studying in stationary system. Material for the study consisted of data obtained from students in stationary system. The study was a diagnostic survey, engineering survey. Took part in them 51 people, including 46 women and 5 men aged from 21 to 24 years. Studies have shown that more than half of the students planning to start their own business after college and some even during their duration. The most commonly quoted motives is the desire to be independent, greater financial benefits and realization of personal interest. Half of the students already at the time of research concluded that are characterized by the qualities of a good entrepreneur. Most frequently cited characteristics were: ability to work in a group, ability to adapt to the new environment, vigor, openness to suggestions, critics and ideas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 2. Doner K., Charzyński P., Podgórski Z., Teaching geography in and about Europe, Toruń Department APAE, Toruń 2007.
 3. Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 4. Fedan R., Rola przedsiębiorczości ośrodków ponadlokalnych (na przykładzie Jarosławia), w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005.
 5. Gabała J., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo MiWa, Kraków 2005.
 6. Gibb A., Enterprise Culture and Education: Understanding Enterprise Education and its Links with Small Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals, "International Small Business Journal" 1993, Vol. 11, No. 3.
 7. Grzesik A., Walawender P., Rola wykształcenia w opinii kadry zarządzającej przedsiębiorstwami z województwa podkarpackiego, w: Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, Studia o Gospodarce 1, red. R. Fedyna, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 8. Mizgajska H., Wpływ edukacji na motywy i ograniczenia przedsiębiorczości kobiet na przykładzie Wielkopolski, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Warszawa 2007.
 9. Nowak K., Start młodzieży na rynku pracy, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2007.
 10. Osiński Z., Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć, w: Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
 11. Piróg D., Studia wyższe a rynek pracy w Polsce - zarys stanu badań, w: Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
 12. Pomykało W., Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, t. 1, Warszawa 1995.
 13. Sagan I., Szmytkowska M., Masik G., Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2009.
 14. Strumska-Cylwik L., Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwartości człowieka na świat, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Kraków 2005.
 15. Targalski J., Kosała M., Pichur A., Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 16. Zioło Z., Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu, w: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu