BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Sport w przedsiębiorczości makro- i mikroekonomicznej
Sport in Macro and Micro Economic Entrepreneurship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 61-73, bibliogr. 15 poz., rys.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Sport, Przedsiębiorczość
Sport, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
W związku ze wzrostem ekonomicznego znaczenia sportu następuje dynamiczny rozwój instytucji sportowych typu profit, a działalność sportowa objęta jest grą rynkową, gdzie sport traktuje się w kategoriach produktu. Już nie można kwestionować, że współczesny sport zarówno w skali makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Nie jest również kwestionowany ekonomiczny wymiar sportu. Sektor sportowy jest ważnym elementem polityki gospodarczej UE, dlatego prowadzone są badania wpływu makro i mikro na funkcjonowanie i rozwój gospodarki krajowej i globalnej.(fragment tekstu)

In the light of macroeconomics sport has become a phenomenon that involves processes in the global economy and the economy of individual countries. The observed in crease in the economic value of the sports sector significantly affects other sectors of the economy. At the microeconomic level it affects individual entities, markets or industries. Sport at the local level has a strong social dimension in relation to leisure activities, physical culture, health related behaviour, socialization, mainly in the form of strong relationships and bonds in sports organizations. The increase in the economic importance of sport causes the dynamic development of profit sports institutions. Sports activity has become part of the market game, and sport is treated in terms of the product. Sport in macroeconomic and microeconomic scales facilitates economic growth and creates jobs. Nowadays, no one questions the important economic dimension of sport. Sports sector is an important element of the economic policy of the European Union. In Poland, despite significant economic transformations in sport there are still many unresolved legal and organizational issues adjusting the domestic sports economy to the European standards. The main barriers to entrepreneurship include: the average level of professional sport, excessive economic intervention of the state in the sport sector, lack of capital, and insufficient team and individual creativity in business. There is therefore no doubt that observing the structure of the enterprise in sports and leisure industry, both in macro and micro scale, seems necessary and cognitive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ABC promocji własnych wyników według Roberta Korzeniowskiego, w: Marketing sportowy. Teoria i praktyka, red. H. Mruk, Poznań 2004.
 2. Biała księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, Com (2007) 391 wersja ostateczna, Bruksela 2007.
 3. Giergiel W., Ostropolski T., Kreowanie wizerunku sportowca jako członka związku zawodowego w sportach walki, w: Kreowanie marki w sporcie, red. H. Mruk, M. Chłodnicki, Poznań 2008.
 4. Godlewski P., Agon, quasi-sport, protosport i sport współczesny - ważna dywergencja dla historyka sportu, w: Z wybranych zagadnień metodologii i organizacji kultury fizycznej oraz rehabilitacji i turystyki w Polsce, red. J. Dżereń, Płock 2011.
 5. Godlewski P., Globalny i lokalny wymiar sportu, w: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Zeszyty Naukowe nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług nr 78, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 6. Hołowczyc K., Ile sportu, ile mediów? - recepta na sukces, w: Marketingowo o sporcie, red. H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki, Poznań 2005.
 7. Kaczyński R.A., Uprzywilejowana pozycja świata sportu wobec jego partnerów biznesowych. Aspekty formalnoprawne i wizerunkowe, w: Marketingowe zarządzanie sportem, red. H. Mruk, R. Śliwowski, K. Kropielnicki, P. Matecki, P. Przybylska, M. Furlepa, Poznań 2007.
 8. Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM (2011) 12, wersja ostateczna.
 9. Mruk H., Sportowiec jako lider, w: Marketing sportowy, red. P. Jankowski, P. Matecki, Poznań 2004.
 10. Mruk H., Sukces sportowca a sukces przedsiębiorcy, w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Poznań 2006.
 11. Rachunek satelitarny sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut Statystyki Publicznej, GUS, Warszawa 2010.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU nr 251, poz. 1885.
 13. Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa, styczeń 2007.
 14. Sznajder A., Marketing sportu, Warszawa 2008.
 15. Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, DzU nr 127, poz. 857, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu