BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Sportowiec w realiach organizacyjnych i ekonomicznych polskiego sportu wyczynowego
Athletes in the Organizational and Economic Realities of Polish Professional Sport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 75-90, bibliogr. 12 poz., rys.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Sport
Sport
Note
summ.
Abstract
Od ponad dwóch dekad w Polsce nasila się proces komercjalizacji sportu. Kluby sportowe stają się fabrykami wyniku sportowego, a sportowcy jednoosobowymi firmami. Jednak to państwo ponosi często nieuzasadnione, duże nakłady na utrzymywanie sportowców zawodowych. Przemiany ekonomiczne w sektorze sportu wyprzedzają uregulowania prawne i organizacyjne. Kuriozalne jest ideowe i ideologiczne rozumienie roli społecznej sportu. Sport wyczynowy (zawodowy), w tym także wyczyn niepełnosprawnych, traktowany jest prawie wyłącznie w kategoriach działalności non profit i prospołecznej.(fragment tekstu)

For over two decades the process of the commercialisation of sport in Poland has become more and more intensified. Sports clubs have become the factories of sports results and athletes have turned into sole entrepreneurs. Economic transformations in the sports sector are ahead of legal and organizational regulations. The ideological understanding of the social role of sport is quite odd. Competitive (professional) sport, including competitive sport of the disabled, is treated almost exclusively in terms of pro-social and nonprofit activity. The state spends unjustified large sums to support professional athletes. There is also lack of proper mechanisms related to the economic sphere of sport, which results in no chances for self-financing for most professional sports. Consequently, sports facilities and the logistics of sporting events are supported by the government. Supporting hundreds of thousands of athletes in Poland is the burden for the state and local governments with little spending on sport in home budgets. In the present reality of Polish sport it is essential to discuss the following issues: the legitimacy and structure of the expenditures of the state and local governments on sport, rewards and Olympic benefits and their legitimacy, changes in the tax system for amateur and competitive sports, athletes in the labour market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2007) 391 wersja ostateczna, Bruksela 2007.
 2. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 25 - kultura fizyczna i części 40 - turystyka oraz wykonania planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Warszawa, maj 2012, nr ewid. 72/2012/P12060/KNO.
 3. Kalinowski J., Kurpios P., Projekt "Sportowcy na rynku pracy" - sposób na bezrobocie wśród byłych sportowców, w: Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu, red. J. Foks, Warszawa 2006.
 4. Komisja Europejska Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu, Bruksela, 18.01.2011 KOM (2011) 12. wersja ostateczna.
 5. Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2011.
 6. Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w 2012 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuletyn Informacji Publicznej, Warszawa 2012.
 7. Rachunek satelitarny sportu dla Polski. Raport wykonany na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut Statystyki Publicznej, GUS, Warszawa 2010.
 8. Sport i aktywność fizyczna - 2010, Eurobarometr Polska, Warszawa 2010.
 9. Sznajder A., Marketing sportu, Warszawa 2008.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, DzU nr 127, poz. 857, z późn. zm.
 12. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2.03.2012 r., DzU 2012, poz. 273.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu