BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hofman Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Profil kompetencyjny zarządzających projektami - analiza rynku pracy
Profile of Competence Project Managers - Analysis of the Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 91-100, bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Rynek pracy, Zarządzanie projektem
Labour market, Project management
Note
summ.
Abstract
Ideą artykułu jest analiza rynku pracy w kontekście potrzeb kompetencyjnych z obszaru zarządzania projektami. Postawiono tezę, że zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności opisywanych przez standardy nauczania lub wskazanych w efektach kształcenia może być niewystarczające do pełnienia funkcji kierownika projektu. Posługując się analizami rynku pracy, potwierdzono tę tezę oraz sformułowano wnioski dotyczące zmian w sposobie nauczania przedmiotu, którym jest zarządzanie projektami. W pierwszej części przedstawiono analizę efektów kształcenia na kierunku zarządzanie w ramach przedmiotu zarządzanie projektami. W drugiej części przeprowadzono analizę rynku pracy pod względem popytu na osoby zarządzające projektami. W trzeciej części artykułu porównano wiedzę i umiejętności nabywane przez osoby studiujące i zaliczające przedmiot zarządzanie projektami z potrzebami awizowanymi przez pracodawców. (fragment tekstu)

In the first part of this paper the author analyzes the teaching standards at the direction of the management of the project management course. In the second part of the article is an analysis made of the labor market, the demand for project managers. The third part of the study is to compare the knowledge and skills acquired by a falling object of studying and project management needs of disclosures by employers in the labor market. The article presented the results of research, in which the author analyzes the development of the labor market, the needs of competence, the employer shall notify the persons managing the project. The author puts in the article argues that gaining knowledge and skills described by the standards of teaching may not be sufficient to be able to properly perform the duties associated with the position of project manager. Using the results of the author confirms this hypothesis and to formulate proposals for changes in the way of education in the subject of project management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chróścicki Z., Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  2. El-Sabaa S., The Skills and Career Path of an Effective Project Manager, "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19.
  3. Hofman M., Certyfikacja kompetencji osób zarządzających projektami, w: S. Witkowski, T. Listwan, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
  4. Keeling R., Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York 2000.
  5. Kasvi J., Vartiainen M., Hailikari M., Managing knowledge and knowledge competences in projects and project organisations, "International Journal of Project Management" 2003, Vol. 21.
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2011 r. w sprawie Krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, DzU 2011, nr 253, poz. 1520.
  7. Wachowiak P., Grzegorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu