BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klementyna Horst-Kończal Maria (Politechnika Poznańska), Pacholski Leszek (Politechnika Poznańska)
Title
Ochrona kapitału ludzkiego w dobie nowej gospodarki poprzez wykorzystanie systemów eksperckich
Protection Of Human Resource In The Age Of The New Economy Through The Use Of Expert Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 141-149, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Kapitał ludzki, Gospodarka
Human capital, Economy
Note
summ.
Abstract
W "dobie nowej gospodarki opartej na wiedzy" (społeczeństwo informacyjne) większość pracowników to operatorzy stanowisk komputerowych wyposażonych w monitor ekranowy, często także w więcej niż jeden monitor. W Polsce w 2008 roku 95% przedsiębiorstw korzystało z komputerów, a 93% miało dostęp do Internetu. Odsetek przedsiębiorstw wyposażonych w komputery oraz mających dostęp do Internetu wzrastał wraz z wielkością organizacji. W firmach małych (do 10 pracujących) wyposażenie w komputery wynosiło 94%, a dostęp do internetu miało 91%. Dla przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 pracujących) odpowiednie wielkości wynosiły 100% i 100%1. Pomimo wysokiego poziomu komputeryzacji oraz dość powszechnego dostępu do sieci Internet w Polsce tylko 14% przedsiębiorstw wymieniało dane elektroniczne z dostawcami i odbiorcami w ramach procesów zaopatrzenia czy sprzedaży. Oznacza to, że rejestrowane aktualnie przez ZUS i GUS zjawiska mające charakter epidemiczny, m.in. problemy z kośćmi i stawami oraz ich następstwa, absencja chorobowa, koszty leczenia i rehabilitacji, będą miały w Polsce tendencję wzrostową. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected problems of protection of human resources that is the health of society and individuals in the era of widely applying computers. Brought closer to the problem of capital resources protection for individual operator through the application of Expert System. The issue is presented on the example of the selection of equipment for individual VDT workstation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski, IWP, Warszawa 1994. Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Warszawa, kwiecień 2010.
 2. Horst-Kończal M. K, System ekspercki doboru siedzisk wyposażonych w  monitory ekranowe, Politechnika Poznańska, Poznań 2012 (praca magisterska).
 3. Horst W.M., Zarządzanie uciążliwością pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w: Zarządzanie uciążliwością i bezpieczeństwem pracy, Wyd. PP, Poznań 2011.
 4. Konarska M., Ergonomia w dyrektywach i normach, "Bezpieczeństwo Pracy" 2007, nr 1, CIOP.
 5. Pacholski L., Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, Wyd. PP, Poznań 2011.
 6. Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Warszawa, kwiecień 2010.
 7. PN-N 08012:86, Ergonomia. Podstawowe pomiary ciała ludzkiego.
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w  monitory ekranowe, DzU nr 148, poz. 973.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU nr 169, poz. 1650.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, DzU 2009, nr 105, poz. 869, zał. 19 i 20.
 11. ZUS, Choroby zawodowe 2003-2008, 20091119.
 12. www.bls.gov
 13. www.corporate-wellness.pl
 14. www.ergotest.pl
 15. www.estheticon.pl
 16. www.rehabengineer.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu