BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurga Aleksander (Politechnika Poznańska)
Title
Aris Platform jako narzędzie modelowania procesów Biznesowych. Notacja Epc a Bpmn
Aris Platform As The Tool Of The Modelling Of Business Processes. Epc Notation Vs Bpmn
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 394-403, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Procesy biznesowe
Business processes
Note
summ.
Abstract
Współcześnie coraz bardziej zauważalna jest progresywność zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Niezależnie od wielkości, rozległości rynku działania czy też branży firmy dążą do usprawnienia działania swoich struktur organizacyjnych. W tym celu wykorzystują technologie teleinformatyczne, tworzą platformy e-biznesu, jak również dążą do usprawniania szeroko pojętych procesów biznesowych. Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych1 wpisuje się w nurt zasad zarządzania przedsiębiorstwami XXI wieku i związane jest ze zmianą podejścia do zrządzania, od funkcjonalnego na rzecz zarządzania procesowego. Analiza procesów biznesowych i ich projektowanie mogą istotnie poprawić produktywność i rentowność oraz wpływać na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa postrzeganą przez pryzmat klienta. Modelowanie procesów biznesowych może dotyczyć sfery struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak również przebiegu informacji pomiędzy nimi. Szczególnego znaczenia nabiera w przypadku tworzenia lub reinżynierii systemów informacyjnych zarządzania. Przy okazji warto zaznaczyć, że systemu informacyjnego nie należy utożsamiać z systemem informatycznym. (fragment tekstu)

Today the design of business processes is supported by IT tools. ARIS PLATFORM is one of them. An EPC notation and BPMN are being used for the modelling of processes. Both are in ARIS. The article describes the two notations and identifies the differences between them. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczak M., Jurga A., Kałkowska J., Pawłowski E., Włodarkiewicz-Klimek H., Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  2. Business Process Modeling Notation Version 1.0, May 2004, http://www.bpmn.org
  3. Keller G., Nüttgens M., Scheer A.W., Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage "Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)", Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 89, 1992.
  4. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Nicolas Brealey Publishing Ltd., London 1995.
  5. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
  6. www.bpmn.org
  7. www.wikipedia.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu