BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Przedsiębiorcza uczelnia jako współczesny model szkoły wyższej
Enterprising University as a Modern Model of Academic Institution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 155-166, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość
Higher education, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
polskie "wyższe uczelnie z reguły wolą skupiać swoje wysiłki na edukacji akademickiej i badaniach podstawowych, nie zwracając większej uwagi ani na rynek pracy, ani na otoczenie biznesowe i innowacyjność". Podobną opinię zawarto w raporcie OECD, którego autorzy uważają, że system szkolnictwa wyższego w Polsce charakteryzuje się zbytnią "akademickością"i nie reaguje skutecznie na zróżnicowane potrzeby gospodarki i społeczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, że w działaniach polskich uczelni można dostrzec przejawy wdrażania koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego. Świadczą o tym następujące przykłady: a) stosowanie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia zarządzania koncentrującego się na ocenie efektywności24; b) wprowadzenie elementów rachunku kosztów działań do obliczania i przeprowadzania analizy kosztów kształcenia w uczelni; c) realizacja projektów finansowanych z zewnątrz, których celem jest wzmocnienie praktycznych elementów nauczania przez podjęcie i prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami26; d) wdrażanie systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach normy ISO 900127; e) tworzenie przedsiębiorstw typu spin-off zajmujących się komercjalizacją innowacji28; f) zakładanie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości29.(fragment tekstu)

Occuring nowadays social and economic changes affect academic system. The traditional way of seeing academic institution is being replaced by modern approach. Within this approach several models of academic institutions can be distinguished. The article presents short characteristics of selected models, whereas the main emphasis is being put on the concept of enterprising school. Viewing academic institution as enterprising is based on: orientation on market in relation to education and research areas, establishing relationships with stakeholders, professionalization of management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beksiak J., Chmielecka E., Sulejewicz A., Instytucjonalne warunki działania szkół wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1993, nr 2.
 2. Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 4. Goćkowski J., Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo "Secesja", Kraków 1999.
 5. Gola B., Tradycja uniwersytecka wobec masowości wyższego wykształcenia i nacisków rynku pracy, w: Uniwersytet i wartości, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.
 6. http://synergia.umcs.lublin.pl, dostęp 30.03.2012.
 7. Jabłecka J., Zmiany w systemach zarządzania uniwersytetami w wybranych krajach Europy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1998, nr 12.
 8. Jóźwiak J., Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2003, nr 21.
 9. Koźmiński A.K., Misje i strategie szkół wyższych, w: Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 10. Kożuch B., Przygodzka R., Zmiany zachowań organizacyjnych pod wpływem oczekiwań interesariuszy uczelni akademickich, w: Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 11. Leja K., Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 12. Leja K., Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
 13. Leja K., Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 14. Luty T., Przez pryzmat OECD, "Forum Akademickie" 2007, nr 11.
 15. Maciąg J., Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, "Problemy Jakości" 2005, nr 2.
 16. Magala S., Trzy światy uniwersyteckiej społeczności (badacze, nauczyciele, obywatele), w: Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka, red. J. Chłopecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 17. Markocki Z., Systemowe zmiany edukacyjne - kluczem do XXI wieku, w: Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym, red. M. Ochmański, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 18. Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy "Wspólnota Akademicka", Legnica 2003.
 19. Pawłowski K., Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 4.
 20. Piasecka A., Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 21. Pluta-Olearnik M., Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 22. Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa 2009.
 23. Poszewiecki A., Strategie i narzędzia współpracy jednostek naukowych z biznesem, w: Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, red. M. Bak i P. Kulawczuk, Warszawa 2009.
 24. Skrzypek E., Doskonalenie jako droga do doskonałości organizacji, w: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006.
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 26. Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1999, nr 14.
 27. Teichler U., Kem B.M., Ku nowemu zbliżeniu relacji między szkolnictwem wyższym a światem pracy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1996, nr 7.
 28. Uniwersytet i wartości, red. Janina Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.
 29. Wissema J.G., Technostarterzy, dlaczego i jak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 30. Woźnicki J., Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007.
 31. www.inkubator.pollub.pl, dostęp 30.03.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu