BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego a rozwój turystyki w regionie, na przykładzie działań Urzędu Miasta w Szczecinku i projektu Civitas Renaissance
Projects undertaken by local governments and development of tourism in region on the example of City Council in Szczecinek and the project titled Civitas Renaissance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 73-86, tabl., rys., bibliogr.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Samorząd terytorialny, Rozwój turystyki, Gospodarka regionalna
Local government, Tourism development, Regional economy
Note
summ.
Abstract
Fakt, że turystyka wpływa na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego danej społeczności, jest dzisiaj powszechnie uznawany. Stała się ona środkiem zaradczym, zwłaszcza dla obszarów o niskim uprzemysłowieniu, a zatem borykających się z niedostatkiem miejsc pracy i niemożnością alternatywnego zatrudnienia. Brak zakładów przemysłowych oznacza ponadto brak zanieczyszczeń w regionie i niewielką degradację środowiska naturalnego, co dla rozwoju turystyki jest niewątpliwym atutem. Gminy, które z racji swych ustawowych funkcji powinny mieć na względzie jakość życia mieszkańców, dostrzegły zatem szansę, jaką daje branża turystyczna, i zaczęły czynnie angażować się w jej wspieranie. Znalazło to wyraz w powszechnym uwzględnianiu zapisów dotyczących turystyki w strategiach rozwoju jednostek terytorialnych.(fragment tekstu)

The paper concerns the importance of local governments for the development of local tourism. Their role in this field determines appropriate law and strategy. These issues are illustrated on the example of Szczecinek. The Author of this article shows actions taken by local government to stimulate local entrepreneurship and improve the quality of urban infrastructure. As the example of specific measures used CIVITAS RENAISSANCE project, which was implemented by City Council in Szczecinek. It is the international initiative, which aim is clean, energy efficient and sustainable transport. In the process of implementation of the project City Council collaborates with public institutions from Szczecinek. This project, along with other initiatives taken by the City, contributes to its attractiveness and has positive effect on tourism sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych,www.stat.gov.pl/bdl, dostęp 10.03.2012.
  2. Bucholz M., Samorząd terytorialny a turystyka: rola i zadania, w: Jak rozwijać lokalną turystykę, red. M. Migdal, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004.
  3. Drążkiewicz J., Możliwości organizacyjno-prawne rozwoju turystyki na szczeblu gminnego samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe nr 5 (49), ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
  4. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Szczecinek na lata 2009-2012, załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/286/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27.11.2008.
  5. www.civitas.eu/, dostęp 10.03.2012.
  6. Lokalny program rewitalizacji miasta Szczecinek na lata 2007-2013, załącznik do uchwały nr XV/142/07 sesji Rady Miasta z dnia 3.12.2007.
  7. Strategia rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008-2017, Stowarzyszenie "Partnerzy dla Samorządu". Szczecinek 2007.
  8. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r., DzU 1990 nr 16, poz. 95.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu