BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waluch Kazimierz (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Title
Innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego
Innovation as a Regional Development Factor
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 387-402, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Innowacyjność regionu, Rozwój regionalny
Regional innovation, Regional development
Note
summ.
Abstract
Innowacja nie powinna być kojarzona wyłącznie z nowymi technologiami, choć niewątpliwie są jej ważną częścią. Wydaje się, że największy impuls do nowych, innowacyjnych rozwiązań daje jednolity rynek. "Sprzyja upowszechnieniu nowych technologii w całej UE, nadaje się do tworzenia sieci - wirtualnych i realnych - oraz pobudza rozwój sektora zaawansowanej logistyki, pozwalającej na zintegrowane zarządzanie przepływem towarów, energii, informacji, usług i ludzi. Ułatwia wymianę wiedzy dzięki mobilności pracowników, badaczy i studentów". W obliczu kolejnych kryzysów społecznych i ekonomicznych konieczne jest szukanie nowych i skutecznych rozwiązań, trudno jest bowiem oczekiwać, że stare mechanizmy dadzą nowe rezultaty i uchronią przed pojawianiem się kolejnych problemów.(fragment tekstu)

Innovation has become a key concept of the European policy for regional development. It may be understood as the process of creating and implementing thoughts or ideas which have been developed as a result of a creative act. Changes in the perception of innovation have impacted the positioning of this issue at the regional level, above all on account of stressing the role of the sector small and medium enterprises as places were new solutions are created and implemented. Innovation has been becoming a factor which allows to maintain and improve the competitive position of regions within the European and global economy. It ought to be included in the regional policy, yet not as a desired effect of actions taken but as the central thought, a certain superior concept which determines activities in various fields. The effectiveness of such a solution seems to depend on the efficiency of cooperation between governmental bodies with self-government, regional and local authorities, as well as with business entities, social groups and organizations, and also on the ability to employ external instruments.(original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Comission Européenne, Livre Vert sur l'Innovation, décembre 1995.
 2. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - La coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique avec les pays en développement et les relations et synergies avec les fonds de développement, SEC/92/677FINAL.
 3. Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité des Régions et au Comité Économique et Social, Renforcer la Cohésion et la Compétitivité par la Recherche, le Développement Technologique et l'Innovation, COM(1998) 275, 27.05.1998.
 4. Communication de la Commission Cohésion et Politiques de RDT - Synergies entre la Politique de Recherche et Développement Technologique et la Politique de cohésion Economique et Sociale, COM/93/203FINAL.
 5. Communication from the Commission, Investing in research: an action plan for Europe, {SEC(2003) 489}, Brussels, 4.6.2003, COM(2003) 226 final.
 6. Croissance, compétitivité, emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le 21ème siècle, COM (93) 700 final. Bruxelles, Commission Européenne, 5.12.1993.
 7. Frascati de M., Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, OCDE, Paris 2002.
 8. Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006 r. ustanawiająca program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), DzU L 310 z 9.11.2006.
 9. Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. dotycząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), DzU L 412 z 30.12.2006.
 10. European innovation scoreboard 2008, Comparative analysis of innovation performance, European Commission, January 2009, s. 18-21.
 11. Fougeyrollas A., Le Mouël P., Zagame P., Consequences of the FP7 2012 call on European economy and employment, DG Research and Innovation, 2012.
 12. Hilpert U., Science, Technology and Social and Economie, Cohesion in the Community, "Archipelago Europe - Islands of Innovation" 1992, Vol. 18.
 13. Klepka M., Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 14. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Jednolity rynek Europy XXI wieku, KOM(2007) 724, wersja ostateczna, Bruksela 2007.
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów. Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, SEC(2010) 1161, Bruksela 2010, COM(2010) 546 wersja ostateczna.
 16. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010), Utrzymanie tempa zmian, cz. I, COM(2007) 803 wersja ostateczna, Bruksela 2007.
 17. Komunikat Komisji, Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom. Wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy {SEC(2007)1045}, KOM(2007) 474 wersja ostateczna, Bruksela 2007.
 18. Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, {SEC(2005) 904}, Bruksela 2005.
 19. Livre Vert sur l'Innovation, Comission Européenne, Bruxelles 1995. OECD Reviews of Regional Innovation: Regions and Innovation Policy, OECD, 4.05.2011.
 20. Règlement (CEE) No. 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) No. 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, DzU L 374 z 31.12.1988.
 21. Règlement (CEE) No. 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) No. 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, DzU L 374 z 31.12.1988.
 22. Règlement (CEE) No. 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) No. 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen, DzU L 374 z 31.12.1988.
 23. Soete L., The Costs of a Non-Innovative Europe: the Challenges Ahead, UNU-MERIT, 21st September 2010.
 24. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
 25. Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy- -Kania, Uniwersytet Gdański, Instytut Wiedzy i Innowacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 26. Zagame P., Les coûts d'une Europe non innovante: leçons et perspectives, 27 septembre 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu