BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzych Krzysztof (Akademia Pomorska w Słupsku), Zienkiewicz Aleksandra (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Dynamika zróżnicowania przestrzennego ruchu turystycznego w krajach europejskich w latach 1995-2010
TheII Dynamics of the Spatial Diferentiation of Tourist Arrivals in European Countries in the Years 1995-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 107-123, tab.,rys.
Issue title
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Keyword
Ruch turystyczny, Migracja, Atrakcyjność turystyczna
Tourist movement, Migration, Touristic attractiveness
Note
summ.
Abstract
Głównym obszarem recepcji ruchu turystycznego w skali świata jest Europa. Intensywność ruchu turystycznego na tym terenie wynika z jednej strony z popytu wewnętrznego, tj. ruchu turystycznego w krajach europejskich związanego z migracjami międzypaństwowymi Europejczyków, z drugiej zaś strony - generują go turyści z krajów pozaeuropejskich, przede wszystkim Ameryki Północnej oraz regionu turystycznego Azji i Pacyfiku. W ostatnich latach ruch turystyczny na świecie charakteryzuje duża dynamika. Dotyczy to zwłaszcza wzrostu udziału w skali ruchu międzynarodowego podróży do krajów regionu Azji i Pacyfiku. Dynamika udziału krajów europejskich w recepcji międzynaro-dowego ruchu turystycznego jest znacznie słabsza. Bardziej znaczące zmiany zachodzą natomiast w dynamice ruchu turystycznego wewnątrz regionu europejskiego.(fragment tekstu)

The purpose of this article was the analysis of the tourist arrivals dynamics in the tourist european region. Basing on the statistics of the UNWTO was made the characteristic of the differences in the spatial arrangement of the tourist movement in Europe during the period of 1995-2010. The analysis was made using the concentration maps and dynamics indexes. The results show the spatial arrangement of the tourist arrivals to the European tourist region has been changing The traditional strong European tourist destinations as France, Spain and Italy have been most often visited. But in the last years the biggest dynamics of the tourist movement has been observed in the middleeast European region. The participation of this region in the whole number of tourist arrivals increased from 13,5 in 1995 year to 19,9 percentage in 2010 year. The dynamics of the tourist movement to the countries of the others part of European region was much lower.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. UNWTO Tourism Highlights 2001-2011 Edition, World Tourism Organization
  2. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2000, s. 316
  3. W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 541
  4. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 287
  5. A. Lew, M. Hall, T. Dallen, World Geography of Travel and Tourism, A regional Approach, British Library Cataloguing in Publication Data 2008, s. 363.
  6. UNWTO Tourism Highlights... ; M. Hall, S. Page, The Geography of Tourism and recreation, Routlege, Taylor and Francis Group 2006, s.427.
  7. M. Hall, S. Page, The Geography...
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu