BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cheda Jacek (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
Public-private partnerships in European Union and Polish law
Source
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2013, nr 1 (16), s. 39-51, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Prawo
Public-Private Partnerships (PPP), Law
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule autor "omówił (...) istotę, cel i genezę partnerstwa publiczno-prywatnego na świecie i w Polsce. Przedstawił prawne aspekty realizacji p.p.p., zarówno w kontekście prawa UE, jak i polskiego prawa wewnętrznego, przedstawił relacje pomiędzy tymi dwoma systemami prawnymi. W podsumowaniu odniósł się do znaczenia prawa w realizacji przedsięwzięć w ramach p.p.p."

In the article the author discussed the essence, the purpose and origins of public-private partnerships in Poland and abroad. He presented legal aspects of PPP implementation, both in the context of EU and Polish law, also the relationship between the two legal systems was outlined. In conclusion, the author referred to the importance of law in the implementation of projects under PPP. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoniuk J.R. (2009), Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] Urbaniec M., Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa.
 2. Bejm M., Bogdanowicz P., Piotrowski P. (red.) (2010), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa.
 3. Brzozowska K. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, Warszawa.
 4. Cenkier A. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Warszawa.
 5. Cheda J.(2012), Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" nr 2/15.
 6. Dziembowski Z. (1991), Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, organizacja i zasady funkcjonowania, Warszawa.
 7. Grzeganek B. (2009), Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 25-26 czerwca 2009 r., "Samorząd Terytorialny", nr 10.
 8. Grzybowski W. (2007), Umowa o partnerstwie publiczno prywatnym - ramy określające standardową zawartość, Warszawa.
 9. Grzymała Z. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne - szansa czy zagrożenie dla samorządów w Polsce, [w:] Urbaniec M. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa.
 10. Jacyszyn J., Kalinowski T. (2006), Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno- -prywatnym, Warszawa.
 11. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna (2003), Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Bruksela.
 12. Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M. (red.) (2010), Partnerstwo publiczno-prywat- ne. Poradnik, Warszawa.
 13. Korbus B., Wawrzyniak M. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne na nowych zasadach, "Wspólnota", nr 10.
 14. Kornberger-Sokołowska E. (red.) (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego, Warszawa.
 15. Miruć A. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych, [w:] Zimmermann J., Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa.
 16. Moszoro M. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Warszawa.
 17. Płonka-Bielenin K., Moll T. (2012), Partnerstwo publiczno-prywatne.Kkomentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa.
 18. Potempa T., "Prywatyzacja zadań publicznych", http://www.edukacjaprawnicza.pl/ artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/prywatyzacja-zadan-publicznych-cz -i.html, dostęp dnia 15.12.2012 r.; w wersji papierowej: Potempa T. (2009), Prywatyzacja zadań publicznych, "Edukacja Prawnicza", nr 6 (108).
 19. Siwoń M. (2011), Problemy z finansowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, "Wspólnota", nr 5.
 20. Skoczyński T. (2011), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny Komentarz, Warszawa.
 21. Zieniewski M., Sześciło D. (2008), Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce? Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-5088
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu