BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Regionalny aspekt zróżnicowania aktywności ekonomicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Regional Diversification Of Economic Activity Based On The Example Of West Pomerania Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 449-462, bibliogr. 10 poz., tab., rys.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Pobudzanie aktywności, Konkurencyjność regionów
Activity stimulation, Regions competitiveness
Note
summ.
Abstract
Obserwowane współcześnie przewartościowanie w postrzeganiu głównych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy spowodowało, że w centrum uwagi naukowców i decydentów gospodarczych znalazły się tak zwane zasoby niematerialne oparte na potencjale innowacji, wiedzy i informacji. Zmiany związane z przechodzeniem do tak zwanej gospodarki opartej na wiedzy (GOW)1 jednoznacznie uwidoczniły przewagę konkurencyjną nie tylko przedsiębiorstw, ale również państw i regionów dysponujących zaawansowanymi systemami informatycznymi, warunkującymi powstawanie innowacji i ich transfer. W konsekwencji widoczne jest przeskalowanie poziomu analizy procesów społeczno- gospodarczych z poziomu narodowego na poziom międzynarodowy (globalny) i regionalny. (fragment tekstu)

The problem discussed in this article concerns the aspect of regional differences in the level of economic activity. This issue is one of the major problems of modern economics. This article aims to explain the reasons for the differences in the development rate of individual regions, as well as differences in local labour markets. It presents the classical and modern theories of regional development. Particular attention was paid to regional differences in West Pomerania Province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burdziak A., Myślińska A., Ekonometryczna weryfikacja efektu aglomeracji netto w gospodarce polskiej w latach 2000-2005, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 2 (32).
  2. Knowledge Management in the Learning Society. Educations and Skills, Center for Educational Research and Innovation, OECD 2000.
  3. Krugman P., Increasing returns and economic geography, Working Paper No. 3275, National Bureau of Economic Research 1991.
  4. Martin P., Ottaviano G., Growing Locations: Industry Location in a Model of Endogenous Ggrowth, "European Economic Review" 1999, No. 43.
  5. Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacyjnych, w: Budowania zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  6. Rokicki B., Teoria ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie rynku pracy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
  7. Strategia rozwoju kraju, podstawowe wskaźniki, GUS, Warszawa 2012.
  8. Szmyt W., Teorie rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem modelu rdzenia i peryferii, w: Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki dekady lat dziewięćdziesiątych, red. L. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
  9. Wojnicka E., Teorie rozwoju regionalnego, koncepcja systemu innowacyjnego i nowe teorie wzrostu, w: Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, red. E. Wojnicka, Ekspertyza dla Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, styczeń 2005.
  10. Zienkowski L., Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, w: Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu