BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybysz Jerzy (Politechnika Poznańska)
Title
Kapitał społeczny w przedsiębiorstwach sieciowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 90, s. 285-302, bibliogr. 28 poz., tab.
Issue title
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Kapitał społeczny, Przedsiębiorstwo
Social capital, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Kapitał społeczny pojawia się i rozwija w społeczeństwach obywatelskich o gospodarce rynkowej, która funkcjonuje sprawnie jedynie wówczas, gdy istnieje cała sieć kompatybilnych formalnych instytucji oraz nieformalnych w postaci norm i wartości kulturowych, które są w stanie skutecznie ją wspierać. W związku z tym coraz częściej zwraca się uwagę na wartość akumulacji kapitału społecznego jako czynnika współdecydującego o rozwoju gospodarczym. Jakość kapitału społecznego może rozstrzygać o zdolności konkurencyjnej, przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Rozwój gospodarki w oparciu o kapitał społeczny prowadzi do stworzenia dynamicznych sieci relacji i kontaktów z udziałem wielu uczestników. Sieciowe formy organizacyjne odgrywają coraz większą rolę w strategii przedsiębiorczych organizacji, a także determinują jakość komunikacji nowoczesnych przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

In modern economy social capital may influence in significant degree effective allocation of human capital, physical and finance ones thanks to confidence and effective collaboration of economic units. Social capital increases competitiveness and innovativeness both on macro as well as microeconomic level. Only economic units of high level of social capital have higher capability to innovations gaining their advantage over competitors by smooth flow of information, knowledge and experience. Differences between enterprises are mainly the differences in effectiveness of the processes of identification and use of social capital. Quality of social capital may decide on competition capability, entrepreneurship and innovativeness on micro- and macro-economic level. Development of the economy based on social capital leads to creation of dynamic networks of relations and contacts with the participation of many participants. Network organization forms play increasing role in the strategy of entrepreneurial organizations, determine the quality of communication of modern enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baraniecka A., Znaczenie kapitału społecznego w tworzeniu sieci dostaw, www.wiedzainfo. pl (03.2010).
 2. Bourdieu P., Wacquant L., Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago 1992.
 3. Bratnicki M., Dyduch W., Zbierowski P., Kapitał społeczny i uwaga w organizacji partnerskiej, w: Przedsiębiorstwa kooperujące, red. Z. Dworzecki, EuroExpert Grupa Doradcza, Warszawa 2002.
 4. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
 5. Coleman J., Foundation of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1990.
 6. Creation of Social Capital, red. J. Przybysz, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2009.
 7. Diagnoza stanu innowacyjności województwa podlaskiego, red. A. Jasiński, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
 8. Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, www.zti.com.pl (09.2007).
 9. Fukuyama F., Social Capital, Civil Society and Development, Third World Quarterly 2001, No. 1.
 10. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa- Wrocław 1997.
 11. Jarillo J., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth- Heinemann, Boston, 2002.
 12. Jurga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, red. J. Lewandowski, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
 13. Kozyr-Kowalski S., Socjologia. Społeczeństwo obywatelskie i państwo, UAM, Poznań 1999.
 14. Lissowska M., The Challenge of the Knowledge - Based Economy: The Polish Case, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 3.
 15. Handbook of Innovation Systems and Developing Countries, red. B. Lundvall, K. Joseph, C. Chaminade, J. Vang, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2009.
 16. Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Wyd. SGH w Warszawie.
 17. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 18. Paliwoda-Matiolańska A., Biznes rodzinny w Polsce. Wyzwania i perspektywy, FBN Polska 2006, nr 3, www.biznesrodzinny.pl (09.2007).
 19. Pietruszka-Ortyl A., Sztuka zaufania w organizacjach sieciowych, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Wrocław 2004.
 20. Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 21. Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 22. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, www.polska2030.pl (05.2011).
 23. Sabatini F., Does Social Capital Improve Labour Productivity in Small and Medium Enterprises?, Dipartimento di Economia Pubblica, Università degli Studi di Roma, Roma, Working Paper 2006, n. 92.
 24. Stawasz E., Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 25. Szkudlarek J., Kapitał społeczny a klastry przedsiębiorczości na przykładzie Indonezji, w: Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 26. Turner J., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.
 27. Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, red. M. Pindelski, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 28. Wildowicz-Giegiel A., Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. K. Piech, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu