BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczyk Anna (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Wpływ struktury klastrowej Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych com-kast na rozwój branży odlewniczej w regionie polski wschodniej
The Influence Of The Cluster Structure Of The Association Of The Cast Component Producers Kom-Cast On The Development Of The Foundry Sector In The Eastern Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 547-558, bibliogr. 17 poz., rys.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Klastry, Konkurencja
Business cluster, Competition
Note
summ.
Abstract
Koncepcja klastrów wpisuje się w nowoczesne myślenie o procesach gospodarczych, zarówno o ich organizacji, przebiegu jak i efektywności. Procesy te determinuje rozwój globalizacji, przejawiającej się w postaci międzynarodowych sieci wiedzy i produkcji działających na coraz większą skalę, oraz regionalizacji polegającej na wykorzystaniu własnych zasobów naturalnych, materialnych i ludzkich. Struktury klastrowe istnieją od setek lat, ale ich dynamiczny rozwój obserwowany jest dopiero we współczesnej gospodarce w wyniku wzrostu specjalizacji działań gospodarczych podejmowanych w różnych lokalizacjach. Stały się one jednym ze sposobów podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki współpracy między poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, rozwoju regionu i w konsekwencji gospodarki, co potwierdzają wyniki licznych badań przeprowadzanych głównie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Najczęściej klastry powstają w wyniku oddolnej inicjatywy. Jednak coraz częściej władze publiczne, świadome ich znaczenia, tworzą instrumenty stymulujące współpracę między lokalnymi "aktorami" w celu uruchomienia mechanizmów budowy i rozwoju klastra. (fragment tekstu)

In the article the author presents the analysis of the case study on the first Polish cluster imitative on the integration and development of the foundry sector established in the Eastern Poland - the Association of the Cast Component Producers KOM-CAST (SPKO KOM-CAST). The analysis in the fields of the conditionings and aims of the establishment as well as issues and effects of the grouping was preceded by the presentation of the most important theoretical aspects related to the clusters functioning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brudziński T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 2. Clustr Policy in Europe. A Brief Summary of Cluster Policies in 31 European Countries. Europe Inowa Cluster Mapping Projeck, Oxford Research, Oxford 2008.
 3. European countries Europe Inowa Cluster Mapping Projeck, Oxford Research, Oxford 2008.
 4. Góra J., Dynamika klastra - zarys teorii i metodyka badań, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 5. Innowacje i transfer technologii, red. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 6. Klastry w województwie świętokrzyskim, PARP, Warszawa 2012.
 7. Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i  konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej i polityki spójności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.
 8. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 9. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Ral Clusters in Europe, "Observatory of European Commision" 2002, nr 3.
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z  programem operacyjnym, DzU 2006, nr 226, poz. 1651.
 12. Sacharczuk S., Biznes łączy się w klastry, "Puls Biznesu" 2002, nr 30.
 13. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., załącznik do uchwały nr  278/08.
 14. Szultka S., Klastry - innowacyjne wyzwania dla Polski, IbnGR, Gdańsk 2004.
 15. The European Cluster Memorandum, Promoting European Innovation though, An Agends for Policy Action 2008.
 16. Wniosek o dofinansowanie projektu Wsparcie działalności klastrowej w  ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
 17. www.komcat.pl, dostęp 10.03.2012
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu