BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Title
Przedsiębiorczość bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim
Unemployment's Entrepreneurship of the Zachodniopomorskie Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 143-154, bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Bezrobocie, Przedsiębiorczość
Unemployment, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Województwo zachodniopomorskie nadal charakteryzuje się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia. W latach 2004-2011 różnica w stosunku do średniej krajowej uległa jedynie niewielkiemu zmniejszeniu. Analizując wojewódzki rynek pracy na tle rynku krajowego, można zauważyć tendencję do obniżania się stopy bezrobocia oraz zmniejszenie różnicy między krajową a wojewódzką stopą bezrobocia, znaczną wrażliwość wojewódzkiego rynku pracy na koniunkturę gospodarczą kraju, duże i utrzymujące się zróżnicowanie przestrzenne stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, oddziaływanie miejskich rynków pracy na przyległe tereny, pojawienie się na tych rynkach zjawiska migracji ludności. Tak sformułowane prawidłowości były podstawą analizy odpływu bezrobotnych z wojewódzkiego rynku pracy. W przyszłości mogą być one cennym źródłem informacji o tworzeniu możliwych do wykorzystania narzędzi instytucjonalnych na wojewódzkim rynku pracy. Analizując odpływy bezrobotnych w 2011 roku, można zauważyć, że najliczniejszą grupę wyłączanych z ewidencji bezrobotnych tworzyły osoby, które podjęły pracę zarobkową, co należy ocenić pozytywnie.(fragment tekstu)

In the article entrepreneurship of the unemployed of the Zachodniopomorskie voivodship in 2011 is presented. The entrepreneurship of the unemployed was shown based on their exclusions from the register of employment offices. In the article for the evaluation of nationwide conditioning of the entrepreneurship they used the traditional analysis of changes on the labour market. For that purpose details about the domestic and provincial unemployment rate were used 2004-2011 which came from resources of the Central Statistical Office. Analysis of changes on the labour market was concentrated on changes in levels of unemployment rates. Apart from the traditional analysis of changes of level of the unemployment rate analysis of the labour market was conducted with flows of unemployed persons. For that purpose monthly I-XII 2011 was used about the number of exclusions from the register of the unemployed for the Zachodniopomorskie voivodship and 21 districts of the province. Disclosed data came from the source of Voivodship Labour Office in Szczecin. Analysis of the labour market of the Zachodniopomorskie voivodship, it pointed at favourable nationwide conditioning of the labour market as well as pointed at positive changes on the side of tools which at present Labour Market Institutions have.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
  2. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  3. Penc J., Leksykon biznesu, Biblioteka Biznesmena, Wydawnictwo Placet 1997.
  4. Radziwiłł A., Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Przyczyny zrównoważonego rozwoju, Studia i Analizy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
  5. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu