BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowotarska-Romaniak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wdrażanie orientacji marketingowej w firmach ubezpieczeniowych
Implementation Of The Marketing Orientation In Insurance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 153-165, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Marketing, Ubezpieczenia
Marketing, Insurances
Note
summ.
Abstract
Konkurencja na polskim rynku ubezpieczeń i nadwyżkowa podaż usług w stosunku do popytu spowodowały, że firmy ubezpieczeniowe zainteresowały się marketingiem. W oparciu o praktykę marketingową sformułowano ogólne zasady i stworzono wiele nowych narzędzi. Centralnym obiektem działań firmy ubezpieczeniowej zorientowanej marketingowo jest klient i jego potrzeby, których zaspokojenie winno nieść obustronne korzyści (zarówno dla firmy, jak i dla klienta). Ważnym zadaniem marketingu jest zapewnienie ciągłości działalności, rozwoju firmy ubezpieczeniowej poprzez opracowanie relacji rynkowo-produktowych korzystnych dla firmy ubezpieczeniowej i klientów oraz ciągłej ich adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia.(fragment tekstu)

The base for development of insurance companies is a focus on marketing orientation. This orientation, as a source of profits, indicates needs and preferences of customers, in order to satisfy them better than competition through created, offered and sold products or services. Problem of marketing orientation is frequently a subject of re-search and its appearance in firm's strategic behavior perceived as symptom of economic growth. This paper presents results of the survey concerning strategy of an insurance company toward its customers; answers how firm identifies customer needs and how company makes its employees aware of implementation of the new focus. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Płonka, Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 4, Tarnów 2001, s. 31.
  2. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., DzU 1990, nr 59, poz. 344.
  3. B. Nowotarska-Romaniak, Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w  Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
  4. T. Kramer, Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i  zagrożenia, w: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej, red. L. Żabiń-ski, AE/PTE Katowice, Katowice 1995, s.  10.
  5. Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 222 i 697.
  6. Z. Kędzior, Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji), "Mar-keting i Rynek" 1997, nr 7, s. 20.
  7. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998 s. 227.
  8. L.C. Haris, The organizational barriers to developing market orientation, "European Journal of Marketing" 2000, No. 5, s. 598-624.
  9. S.F. Slater, J.C. Narver, Does competitive environment moderate the market orientation - performance relationship?, "Journal of Marketing", styczeń 1994, s. 46-55.
  10. R. Kłeczek, Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejście metodologiczne i kie-runki rozwoju badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu