BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkowska-Morawska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Działania na rzecz wzrostu wartości konsumenckiej w usługach spa
Activities In Favour Of The Increase In The Value Of Consumer Services Spa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 179-191, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Konsumencka wartość produktu, Usługi medyczne
Consumer value products, Medical services
Note
summ.
Abstract
Pojęcie wartości jest rozmaicie definiowane w różnych naukach. Jak za-uważa K. Rogoziński1, inaczej interpretowane jest pojęcie wartości na gruncie ekonomii, a inaczej na gruncie filozofii, w szczególności aksjologii. W ujęciu aksjologicznym wartość dla klienta wymaga zdefiniowania w pierwszej kolejności łańcucha wartości. Pojęcie to zostało zaproponowane przez M. Portera2, według którego każda organizacja posiada zbiór niepowtarzalnych procesów, a w ramach ich działań, które przenikają się wzajemnie, tworzą specyficzny łańcuch, zdolny wytworzyć taką, a nie inną wartość dla klienta. W tym ujęciu organizacja traktowana jest jako system działań, w wyniku których tworzy się wartość dodaną, będącą sumą wartości cząstkowych. Jest wielce prawdopodobne, że organizacje, które tworzą tę wartość najwyższą, w każdym z procesów osiągają lepsze wyniki od pozostałych graczy na rynku. (fragment tekstu)

The article presents the problems of creating customer value in the services sector on the example of the SPA. Due to the complexity of SPA, in their provision are very different activities. Based on observations SPA sector companies, including the research presented in the article, the company Jelenia Struga, the author draws the conclusion about the crucial role of education in shaping customer value. The author creates a shape model of customer value and selected the value creating activities in the field of education.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dość szeroki dyskurs na temat etymologii, znaczenia w: K. Rogoziński, Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 22-24.
  2. M.E. Porter, Competitive Advantage, Free Press, Nowy Jork 1985.
  3. Ph. Kotler, Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 290.
  4. Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 128-129.
  5. R. Kaplan, S. Norton, Strategiczna Karta Wyników, Balanced Scorecard. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
  6. www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=1254107970.
  7. P. Chlipała, Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw, www.swiatmarketingu.pl.
  8. U. Bąkowska-Morawska, Implementacja strategii zarządzania w kontekście procesów obsługi klienta, Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2010, nr 100, s. 14.
  9. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała- Korona, T. Doligalski, Wydawnictwo Polten, Warszawa 2010, s. 98.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu