BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janicka Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ ustawy o usługach turystycznych na podaż i jakość usług pilockich i przewodnickich w województwie lubelskim w latach 1997-2012
Training In Tourism In The Context Of Legislative Changes And Their Influence On The Services Market In The Years 1997-2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 219-230, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Jakość usług turystycznych, Usługi turystyczne, Interdyscyplinarność
Quality of tourist services, Tourism services, Interdisciplinarity
Note
summ.
Abstract
Turystyka traktowana jest obecnie jako zjawisko interdyscyplinarne. Można ją rozpatrywać z różnych badawczych względów: geograficznego, społecznego i ekonomicznego. Kilkanaście lat temu turystykę postrzegano przez pryzmat regeneracji sił człowieka1. Na przestrzeni lat definicje turystyki oraz usług pośrednictwa w turystyce ulegały zmianom, by w końcu można było powiedzieć, że turystyka jest częścią kultury masowej, sposobem na poznanie ludzi i warunków, w których żyją2. Po przemianach, które zaszły w 1989 roku, tury-styka traktowana jest coraz częściej jako zjawisko ekonomiczne. Jest ono związane ze wzrostem społecznego zapotrzebowania na usługi świadczone przez szeroko pojmowaną branżę turystyczną. Zjawiska interdyscyplinarności w turystyce dotyczą różnych zagadnień. Do jednych z ważniejszych należy zaliczyć organizację procesu kształcenia, szkolenia i prowadzenie badań naukowych. Pomimo swej interdyscyplinarności turystyka ma bowiem charakter branżowy.(fragment tekstu)

In the recent years, much attention has been paid in specialist literature to the methodology of professional training in tourism. The aim of this paper is to present the legislative changes introduced into the tourism training system in the last years, regarding the two basic professions of a tour leader and a tour guide. The purpose of the changes is to increase competence of people pursuing these professions, in order to raise quality of services and improve security of clients. The paper describes legislative changes in training of tour leaders and guides, the influence of legal regulations on the situation on the services market and their practical application by people interested in working in tourism. The professions of a tour leader and a tour guide are highly popular among people who intend to work in the tourist sector. This results probably from con-forming to stereotypes of attractiveness of these professions (especially of the tour lead-er) and high salaries. The research findings confirm that the current training programmes focus mainly on transferring knowledge to participants. In practice, the competences of trained tour leaders and guides prove insufficient in new and difficult situations.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Warszawa 2009, IX (wstęp).
  2. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 2000, s. 29.
  3. B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Lublin 2007, s. 56-57.
  4. D. Kozłowska, W. Ryszkowski, 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa 2011, s. 17-20 i in.
  5. A. Stasiak, R. Wiluś, Analiza form i programów kształcenia przewodników tury-stycznych i pilotów wycieczek, w: Etyka przewodników turystycznych i  pilotów wycieczek, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2010, s. 81-82 i  in.
  6. M. Nestorowicz, Prawo turystyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 27 i in.
  7. T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w  Polsce, w: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i  przewodnictwie, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2012, s. 165.
  8. P. Szymanowski, Kształcenie, egzaminowanie i doskonalenie pilotów i  przewodników w nowym rozporządzeniu - Wprowadzenie do dyskusji, w: Etyka przewodników..., s. 103-107.
  9. P. Szymanowski, Europejskie ramy kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie zawodów regulowanych, w: Specjalizacja i profesjonalizacja..., s. 181-185.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu