BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolny Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Mocne i słabe strony przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny na tle szans i zagrożeń w otoczeniu
Strengths And Weaknesses Of Enterprises Providing Leisure-Time Services In The Light Of Opportunities And Threats In Their Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 231-245, tab.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Przedsiębiorstwo usługowe
Service enterprise
Note
summ.
Abstract
Do przedsiębiorstw oferujących usługi zagospodarowujące czas wolny na-leży zaliczyć m.in. te, świadczące usługi w zakresie kultury (np. kina, teatry, muzea, biblioteki), gastronomiczne (puby, restauracje, kawiarnie itp.), tury-styczne (biura podróży, hotele itp.), oferujące usługi związane z aktywną rekreacją (m.in. ośrodki sportowe, kluby fitness, siłownie, pływalnie). Przedsiębiorstwa te świadczą usługi bardzo odmienne, trudno porównywalne, ale mimo to powiązane ze sobą przez cel działania, którym jest zaspokojenie potrzeb konsumentów, ujawnionych w czasie wolnym. Funkcjonują one w określonych warunkach (wewnętrznych i zewnętrznych), podlegających nieustannym zmianom. Warunki wewnętrzne tworzone są przez zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe. Na zasoby te składają się zarówno środki materialne (kapitał, nieruchomości, wyposażenie techniczne itp.), jak i niematerialne (kadra, jej kwalifikacje i motywacja do pracy, reputacja przedsiębiorstwa, osiągnięcia itp.). Przedsiębiorstwa mogą te zasoby kształtować w pożądanym kierunku, zaś one składają się na ich mocne i słabe strony.(fragment tekstu)

The paper presents the results of the field research conducted under the author's research project no. N N112 257239 financed by the National Science Centre - "The leisure-time services market in Poland towards 2025". The paper presents the results of field research carried out using the in-depth interview technique. The interviews were conducted with 50 managers from leisure-time service providers. The study discusses the profiles of these enterprises, the range of services that they offer. It focuses on the strengths and weaknesses of the enterprises as well as on the growth opportunities that they encounter in their environment and the threats that constitute barriers for their development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 162.
  2. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 108.
  3. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa 2008, s. 203-236.
  4. H. Mruk, Makrotrendy a zachowania konsumentów, w: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek, red. Z. Kędzior, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2007, s. 9-28.
  5. Prognoza dla Polski do roku 2035 wskazuje, że w perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, s. 152.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu