BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lusarczyk Milena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola władz lokalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin położonych na obszarach cennych przyrodniczo
The Role of Local Authorities in Socio - Economic Development of Communities Located in Areas of High Natural Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 164-177, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Gmina, Samorząd terytorialny
District, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój lokalny może być rozumiany jako prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego danej jednostki terytorialnej z wykorzystaniem jej zasobów, uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz przy ich udziale w podejmowanych działaniach. Racjonalne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników rozwojowych jest podstawą rozwoju lokalnego, za który odpowiedzialny jest samorząd terytorialny, realizujący swoje zadania w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty(fragment tekstu)

The article presents the role of local authorities in socio - economic development of communes located in areas of high natural value in the warmińsko - mazurskie and podlaskie voivodships. These areas because of their specificity are subject to special laws, which determine, depending on preservation of nature to limit human activities. At present, communities have the autonomy to decide and choose the direction of de-velopment of the community. They may, even need their own produce and implement strategic plans and to seek the most spectacular development strategy. They may, even need ,on their own, to prepare and realize strategic plans and seek the most effective development strategy. Therefore, the activity of local authorities, using the resources of the territorial unit depends, in large part, the level of socio - economic development community.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., Kształtowanie rozwoju lokalnego, monografie SGGW "Strategie rozwoju lokalnego", t. II, Warszawa 2003
  2. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
  3. Marszałkowska A., Ekorozwój a konkurencyjność regionów, Wyd. AE, Wrocław 2000
  4. Niedek M., Partnerstwo dla ekorozwoju gminy, Wyd. Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich", Czernice Borowe 2012
  5. Ustawa z 31 czerwca 1998 r. o reformie administracji rządowej i samorządowej (DzU nr 91, poz. 577).
  6. Parysek J., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny, Wyd. AE, Wrocław 1995
  7. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. UAM, Poznań 2001
  8. Rosner A., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Wyd. IRWIR, Warszawa 2007.
  9. Wrzosek S., Zarządzanie środowiskiem przez administracje publiczną w Polsce, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu