BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziewanowska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski), Skorek Monika (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wprowadzanie nowej usługi na rynek na przykładzie portalu cogitors.pl
The Launch of a New Product on the Market - Case of Cogitors.Pl
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 351-362, rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi, Portale internetowe
Services, Web portals
Note
summ.
Abstract
Nie ulega wątpliwości, że tworzenie nowych produktów i usług jest siłą napędową współczesnej gospodarki. Co więcej, działania te nie stanowią już przywileju firm dużych i ambitnych, a raczej uznawane są za warunek konieczny nie tylko do rozwoju, ale także przetrwania. Przyczyny, które stymulują przedsiębiorstwa do wprowadzania nowych produktów na rynek, można po-dzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszej grupy zalicza się czynniki, takie jak poszukiwanie możliwości zwiększenia zysku czy ograniczenia kosztów, generowanie wyższych przychodów ze sprzedaży lub też dążenia do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy wśród jej nabywców i konkurentów. Z kolei czynniki zewnętrzne generowane są przez otoczenie przedsiębiorstwa i wymienia się wśród nich: narastającą presję konkurencyjną, zmieniające się regulacje prawne, pojawiające się nowe technologie czy też zmiany natury demograficznej oraz społeczno-psychologicznej1. Z punktu widzenia artykułu dwa ostatnie czynniki należy uznać za kluczowe. (fragment tekstu)

The article consists of two parts. The first part presents a theoretical background to new product launch, including definitions and typologies of new products, as well as the process of creation of a new product. In the second part of the article a case study of COGITORS.PL portal is presented, where all undertaken activities are referred to the aforementioned process of new product creation.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 176.
 2. K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz, Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1996, s. 177.
 3. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 165.
 4. I.P. Rutkowski, Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007, s. 17.
 5. E.N. Berkowitz, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Richard D. Irwin, Boston 1989, s. 269-270.
 6. M. Urbaniak, Strategia jakości w marketingu przemysłowym, Alfa Wero, Warszawa 1998, s. 92.
 7. C. Beard, C. Easingwood, New Product Launch - Marketing Action and Tactics for High- -Technology Products, "Industrial Marketing Management" 1999, nr 25, s.  101.
 8. J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1985, s. 257.
 9. K. Podstawka, Marketing menedżerski - standardy, procedury, strategie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 123-125.
 10. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 41; A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s.  20.
 11. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, Poznań 1998, s. 53.
 12. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 13-15.
 13. www.cogitors.pl/Login/index/login, 7.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu