BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gnusowski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ globalizacji na polski rynek usług prawniczych
Influence Of Globalization On Polish Legal Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 385-394, tab.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi prawnicze, Globalizacja
Legal services, Globalization
Note
summ.
Abstract
"Globalizacja" to termin przywoływany niezwykle często i interpretowany w bardzo różny sposób w zależności od tego, czy dyskutują o nim ekonomiści, socjologowie, psychologowie, czy praktycy biznesu. W roku 1960 Marshall McLuhan zaproponował pojęcie "globalnej wioski", które miało ilustrować "kurczenie się" świata w wyniku wprowadzania nowych technologii komunikacyjnych. Globalizacja jest główną cechą współczesnych gospodarek i może być ona rozumiana jako złożony proces społeczny, polityczny, kulturowy i ekonomiczny obejmujący wszystkie kraje i społeczeństwa1. Procesy globalizacyjne w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą podmiotów gospodarczych bez względu na ich rozmiary, formę własności czy sektor. Ich łącznym efektem jest wzrost presji konkurencyjnej, sprawniejsze działanie rynków i poprawa pozycji konsumenta. (fragment tekstu)

In recent years, on the Polish legal services market significant changes can be ob-served, both supply and demand-led. Most of those changes are caused by globalization processes. In the first part, the nature of globalization and the main causes of legal ser-vices markets globalization were shortly presented. In the main part of paper, major factors which might influence polish legal services market were distinguished. The last part presents author's prediction on future of polish legal services market in the light of globalization and some additional recommendations for lawyers. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Gilpin, J.M. Gilpin, The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century, Princeton University Press, Princeton 2000.
  2. T. Kowalski, M. Gorynia, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 1.
  3. B. Jankowska, M. Gorynia, Polska w procesach globalizacji, "Rzeczpospolita", 13 czerwca 2008 r.
  4. G. Morgan, S. Quack, The Internationalisation of Professional Service Firms: Global Convergence, National Path-Dependency or Cross-Border Hybridisation?, w: Professional Ser-vice Firms (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 24), red. R. Greenwood, R. Sudda-by, Emerald Group Publishing Limited 2006, s.  403-431.
  5. P. Zimmerman, Specjalizacja - utrwalający się trend na rynku usług prawnych, www.prawnik.pl, 12.04.2012.
  6. Opracowanie na podstawie WK index, Badanie opinii partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych, Wolters Kluwer Polska, www.wkindex.wolterskluwer.pl/pdf/WKIndex10.pdf, 12.04.2012.
  7. S. Ciupa, Kooperacja firm prawniczych - szansa na przetrwanie i rozwój małych i  średnich kancelarii, www.monitorprawniczy.pl, 10.04.2012.
  8. K. Rogoziński, Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 32-33.
  9. W. Hermeliński, Cybercourt - przyszłość wymiaru sprawiedliwości, www.palestra.pl, Palestra 7-8/2002, 10.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu