BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunecka Danuta (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Title
Aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych w Polsce
Current Problems Of Human Resources Management In Medical Services Sector In Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 409-418, rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi medyczne
Human Resources Management (HRM), Medical services
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące na przełomie ostatnich dwóch dekad w systemie opieki zdrowotnej w Polsce w znacznym stopniu wpłynęły na aktualny stan zasobów ludzkich tego sektora. Zmiany restrukturyzacyjne podejmowane wobec całego sektora dotyczyły również obszaru zasobów ludzkich. W początkowej fazie polegały one przede wszystkim na restrukturyzacji zatrudnienia, polegającej na redukcji zatrudnienia w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej czy w ich poszczególnych jednostkach organizacyjnych (np. w pionie administracyjnym). W ostatnich latach natomiast zmiany te są dostrzegane głównie w strukturze zatrudnienia przedstawicieli grup medycznych, co prawdopodobnie jest wynikiem zmian wprowadzanych w zakresie stosowanych metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi na poszczególnych jego etapach, tj. zmiany w procesie pozyskiwania pracowników, motywowania ich czy rozwoju. Zdaniem autorki, decydującej roli i znaczenia należy upatrywać w sprzyjających elastycznym formom zatrudnienia okolicznościom prawnoorganizacyjnym w sektorze.(fragment tekstu)

At the turn of last few years, we have witnessed several organizational changes in Polish health sector, which in consequence led to substantial changes in the process of human resources management. This resulted in both benefits and issues. Due to pre-vious research interests of an author, this negative impact has brought more of hers attention. Therefore the aim of forthcoming paper is an analysis of management processes in relation to medical staff (doctors and nurses), which become a basis for selection of most important and actual problems seen in the process of human resources management in health care sector. It has been possible due to author's own research conducted for this subject in years 2009-2011.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W.C. Włodarczyk, A. Domagała, Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2, s. 29-41
 2. B. Buchelt, Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2, s. 73-85.
 3. K. Skowron, Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia, praca doktorska napisana na Politechnice Śląskiej, Gliwice 2011, s. 29, www.delibra.bg.polsl.pl/Content/1141/SKOWRON+calosc+doktoratu.pdf. 11.04.2012.
 4. Raport GUS, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., Warszawa 2008, s. 35. www.stat.gov.pl, 11.04.2012.
 5. M. Kautsch, Zarządzanie przy braku punktu odniesienia, Studia i Materiały PSZW, Bydgoszcz 2010, s. 136-144.
 6. D. Kunecka, Usługi pielęgniarskie jako przykład branży przyszłości, w: Współczesne modele biznesu diagnoza i perspek-tywy, red. P. Antonowicz, Wydawnictwo WZUG FRUG, Sopot 2011, s. 273.
 7. B. Buchelt, Perspektywa rozwoju funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych w Polsce, w: Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karniej, M. Kęsy, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 348-359.
 8. J. Jończyk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 165-166.
 9. M. Kautsch, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, Studia i Materiały PSZW, Bydgoszcz 2011, s. 85.
 10. Rośnie liczba lekarzy - przedsiębiorców, www.deon.pl, 11.04.2012.
 11. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2011, 2008): Liczba praktyk pielęgniarskich, www.izbapiel.org.pl/index.php?id=231, 11.04.2012.
 12. V. Kijowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. No-we wyzwania, red. M. Kautsch, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 266-267.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu