BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orfin Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Usługi prawnicze XXI wieku
Law Services In XXI Century
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 431-442
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi prawnicze
Legal services
Note
summ.
Abstract
Współczesny rynek usług prawniczych w Polsce charakteryzuje się brakiem stabilności, rozregulowaniem i ograniczaniem samorządności zawodowej. Z kolei wielość podmiotów świadczących usługi prawnicze wpływa na występowanie silnej konkurencji i potrzeby walki o pozyskiwanie klientów. Nie pod-lega wątpliwości, że gwałtowny rozwój technologii informacyjnej (Information Technology - IT) nieodwracalnie zmienia kształt dzisiejszych usług prawniczych. Co więcej, do odniesienia sukcesu nie wystarcza już tylko bycie profesjonalistą. Niezbędne są jeszcze umiejętności efektywnego zarządzania, posiadania wiedzy z zakresu marketingu, negocjowania, a także skutecznego informowania społeczeństwa o dostępnych usługach i przekonania go o tym, iż za-sięganie pomocy prawnej nie musi być złem koniecznym, a wręcz przeciwnie - może przynosić bezcenne korzyści. Rozważania nad kształtem usług prawniczych XXI i wpływu na nie IT będą przedmiotem artykułu. Zdefiniowanie pojęcia usługi profesjonalnej, podobnie jak pojęcia usługi, nie jest łatwe. W związku z tym w pierwszej kolejności należy zatrzymać się na pojęciu usług i jego znaczeniu.(fragment tekstu)

The aim of this article is to show the present characteristics of the professional le-gal services. The legal services market has changed diametrically since the 1990s and will continue to change in the next couple of years. Among various factors which will contribute to the revolution in this field one can distinguish IT development, marketing knowledge, familiarity with the legal-market management, the ability to analyze partners actions and effective communication between the lawyers and the market. The author of this paper attempts to describe the direction of the ongoing changes and ex-plain why the success of the law firms is becoming increasingly dependent on the efficient marketing. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 24.
 2. F. Wiśniewski, Pojęcie i podział usług, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i  socjologiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, z. 2, s. 243
 3. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002, s. 9
 4. W. Krzyżanowski, Teoria produk-cji usług, w: Ekonomista Kwartał III/IV 1947, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1947, s. 66-101.
 5. K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 6. Ph. Kotler, Principles of Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982, s.  624.
 7. A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 23.
 8. Cz. Niewadzi, Usługi w gospodarce narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975, s. 21.
 9. E. Lipiński, Wstęp do rozważań nad problematyką usług w ekonomii politycznej socjali-zmu, w: Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965, nr  1, s. 196.
 10. Marketing usług: wybrane aspekty, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego 2005, s. 22.
 11. Ch. Grönroos, Service Management and Marketing, Managing the Moments of Truth in Service Competition, Lexington, Mass. 1990, s. 27.
 12. S. Flejterski, R. Kłóska, M. Majchrzak, Usługi w teorii ekonomii, w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 34.
 13. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 13^ B. Filipiak, A. Panasiuk, Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 30-31
 14. A. Tokarz, Ekonomika usług. Przewodnik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2003, s. 26-28
 15. M. Daszkowska, Zarys marketin-gu usług, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993, s.  15.
 16. A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 18.
 17. J. Pietras, Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali międzynarodo-wej, w: A. Szymaniak, Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i  shared services centres, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 59
 18. M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 12.
 19. K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, 85-88.
 20. B. Raczkowski, Kim powinien być prawnik, "Mida" 2011, nr 6, s. 22-23.
 21. R. Susskind, Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 155.
 22. R. Sowiński, Budujemy strategie kancelarii prawnej, " Mida" 2011, nr 4, s.  46-47.
 23. Strategia branżowa kancelarii prawnej, "Mida" 2011, nr 6, s. 54-56.
 24. "Mida" 2011, nr 7, s. 58-59.
 25. Wspomóż swój sukces, "Mida" 2011, nr 2, s. 52.
 26. B. Słomińska, Usługi w Polsce 2008-2010, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i  Koniunktur, Warszawa 2011, s. 128-169.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu