BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Pozarolnicze usługi na wsi a stan infrastruktury techniczno-społecznej. Analiza wyników badań empirycznych
Effect of Technical and Social Infrastructure on Non-Agricultural Services in Rural Areas: Analysis of the Results of Empirical Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 270-287, tab.,rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Infrastruktura techniczna, Infrastruktura, Wieś, Usługi
Technical infrastructure, Infrastructure, Village, Services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obszary wiejskie w Polsce dotyka wiele problemów. Związane są one ze strukturalnymi trudnościami rolnictwa, z których najważniejsze to rozdrobnienie agrarne, duża liczba małych gospodarstw rolnych produkujących na pod-stawie nieefektywnych i nisko opłacalnych technologii, nastawionych na produkcję samowystarczalną a nie na rynek. To również niska specjalizacja gospodarstw rolnych, tradycyjne techniki produkcji oraz jawne i ukryte bezrobocie. Niedorozwój obszarów wiejskich stanowiących monofunkcyjność gospodarczą stał się przyczyną zubożenia ludności wsi, pociągnął za sobą pogłębienie niekorzystnych tendencji w położeniu socjalno-bytowym ludności rolniczej(fragment tekstu)

This paper presents the characteristics of non-agricultural services as business ac-tivities performed by the people living in rural areas and indicates the status of devel-opment in technical, functional and social infrastructure in rural areas. It was assumed that the development of non-agricultural activities in rural areas is stimulated by the state of civilization development in these areas and the same dependency occurs in the opposite direction. The present article is based on the analysis of the literature, statistical data from the Central Statistical Office of Poland and the results from research reports published by the Ministry of Agriculture and Rural Development in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, t. I-IV, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984
 2. Idziak W., O odnowę wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004
 3. Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR, PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1999
 4. Kłodziński M., Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich,
 5. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa 1997
 6. Kozera M., Społeczny aspekt przedsiębiorczości rolników, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa, Poznań, Wrocław 2011
 7. Polska wieś i rolnictwo 2009, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 8. Polska wieś i rolnictwo. Wiosna 2011, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011
 9. Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, InterGraf, Lublin 2007.
 10. Sieczko A., Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa, Poznań, Wrocław 2011.
 11. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 12. Wiatrak A.P., Założenia i cele polityki rolnej, materiały szkoleniowe, FAPA, Warszawa 2000.
 13. Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne, implikacje praktyczne, IRWiR, PAN, Warszawa 2010
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu