BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska-Wolak Izabella (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena
Farm Tourism Marketing Activities and their Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 288-304, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Agroturystyka, Marketing, Turystyka wiejska
Non-agricultural economic activity, Agrotourism, Marketing, Rural tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ostatnich kilkunastu latach stała się ważnym elementem oferty aktywnego wypoczynku dla mieszkańców miast. Dwudziestoletni okres jej rozwoju jako zorganizowanej formy wypoczynku na wsi oraz pozarolniczej działalności rolników i ich rodzin skłania do dokonania ocen. Badania prowadzone w różnych ośrodkach naukowych, a także obserwacja praktyki wskazują, że sprawdziła się ona na polskiej wsi, przynosząc wielorakie korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne osobom świadczącym usługi agroturystyczne oraz całym społecznościom lokalnym. W początkowym okresie rozwój działalności agroturystycznej dokonywał się w dużej mierze w sposób żywiołowy, zaś zakres oferty agroturystycznej ograniczał się najczęściej do noclegu i wyżywienia, urządzenie bazy noclegowej dokonywane było często na podstawie własnych wyobrażeń usługodawców o tym czego potrzebuje turysta, czyli metodą "prób i błędów".(fragment tekstu)

The paper presents results of research conducted in 2008 and 2009 in the Lublin province among 81 owners of agritourism farms and 218 tourists vacationing on those farms. The aim of this study is to show the offer agritourism farms and their recreational equipment. The paper characterizes tourists and illustrates themes to choose a vacation destination and shows suggestions for changes that would increase the quality of servic-es in the surveyed farms. The paper illustrates methods for establishing price, as well as techniques used in the promotion of agritourism farms(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Kramer T., Leksykon Marketingu, PWE, Warszawa 1998
  2. Balińska A., Sikorska-Wolak I., Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW, Warszawa 2009
  3. Lovelock Ch., Winberg Ch., Marketing Chalenges, McGraw-Hill, Nowy Jork 1985. Nagle T., The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice Hall Inc., New Jersey 1987
  4. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
  6. Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2008.
  7. Zawadka J., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wyd. SGGW, Warszawa 2010
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu