BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skotarczak Teodor (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gmin wiejskich
Real Property Management in Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 305-314, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Nieruchomości, Gmina
Real estate, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania prezentowane w artykule prowadzone były na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Celem badań było określenie zakresu działań gmin wiejskich w odniesieniu do nieruchomości będących ich własnością (zasób nieruchomości gminnych). Zakres rzeczowy badań obejmował m.in. problematykę dysponowania informacjami o posiadanych nieruchomościach, przede wszystkim ich inwentaryzację, następnie racjonalność gospodarowania w kontekście znajomości rynku nieruchomości, a także odniesienie jej do do-chodów gmin z tytułu gospodarowania nieruchomościami. W województwie zachodniopomorskim znajduje się pięćdziesiąt jeden gmin miejsko-wiejskich i 52 gminy wiejskie (a także gminy na prawach powiatu). Badaniami objęto wy-łącznie gminy wiejskie. Z ankiet skierowanych do wójtów otrzymano 34 ankiety prawidłowo wypełnione, osiem ankiet wypełnionych nieprawidłowo (nie-przydatne dla badań), pozostałe ankiety nie zostały zwrócone przez adresatów. Badania zakończono w 2011 roku(fragment tekstu)

The paper presents research on the properties are owned by rural communities. Found heterogeneity of concepts related to property management. Has been shown to influence the budget of municipalities in this respect amounts to 15% of those impacts. In twenty-nine municipalities (85.3%) plan to use the property was done in a manner so general that it was not possible to assess the compatibility of those plans in terms of ra-tionality. Confirmed awareness of the municipal authorities about any problems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gawron H., Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 2. Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 3. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2009.
 5. Nowak M., Gospodarka nieruchomościami - próba definicji, "Wycena" 2009, nr 4.
 6. Pessel R., Nieruchomości Skarbu Państwa, Lexis Nexis, Warszawa 2008
 7. Raport NIK o wynikach kontroli gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, nr ewid. P/06/132, Wyd. NIK
 8. Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, red. M.J. Nowak, T. Skotarczak, Cedetu, Warszawa 2010
 9. Trojanek M., Podatki: od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2008, "Świat Nieruchomości 2010", nr 72.
 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 11. Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2010
 12. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami, red. M. Bryx, Poltex, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu