BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szweda-Lewandowska Zofia (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Logika systemu opieki nad osobami starszymi
The Logic of the Elderly Care System in Poland
Source
Polityka Społeczna, 2013, nr 10, s. 1-5, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Pomoc społeczna, System opieki społecznej, Usługi, Usługi społeczne niematerialne
Elderly people, Social assistance, Social services system, Services, Non-material social services
Note
summ.
Abstract
Wzrastająca liczba osób starszych, szczególnie w wieku 80 lat i więcej, będzie powodowała zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie. Zwiększająca się liczba osób wymagających pomocy w wykonywaniu codziennych czynności to duże wyzwanie dla systemu opieki nad osobami starszymi. W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z opieką nad osobami starszymi oraz działaniem systemu wspierania tych spośród nich, które utraciły samodzielność i możliwość niezależnej egzystencji w swoim środowisku. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych determinant wpływających na konieczność korzystania z pomocy innych osób przez seniorów w zakresie codziennego funkcjonowania, elementów systemu wsparcia osób starszych oraz wzajemnych powiązań i interakcji tych elementów.(abstrakt oryginalny)

The increasing number of older people, particularly those aged 80 years and over, will cause increased demand for support. An increasing number of people requiring assistance with daily tasks is a major challenge for the elderly care system. In the article we discussed the issues related to caring for the elderly and the operation of the system to support those among them who have lost their independence and ability to lead independent lives in their communities. The aim of this paper is to present the most important determinants influencing the need to use the help of others by seniors in the daily operation, system components support the elderly and interaction of these elements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa.
  2. Chmaj M., Sokół W., red. (1997), Mały leksykon politologiczny, Morpol, Lublin.
  3. Chmaj M., Marszałek-Kawa J., Sokoła W. (red.), Encyklopedia wiedzy politycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
  4. Jachowicz A. (2006), Domy pomocy społecznej - Konieczność czy może luksus? Sytuacja DPS w świetle zmiany ustawy o pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 6.
  5. Rysz-Kowalczyk В., red. (2002), Leksykon polityki społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
  6. Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. Sęk H., Cieślak, R., PWN, Warszawa.
  7. Supińska J. (2007), Wartości i zasady polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa.
  8. Żołędowski C. (2007), Uwarunkowania polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu