BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Ostatni etap liberalizacji krajowego rynku usług pocztowych - porównanie działalności Poczty Polskiej i wybranych operatorów alternatywnych
Last Part Of The Polish Postal Market Liberalization - Activity Comparison Of "Poczta Polska" And Alternative Operators
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 505-517, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi pocztowe, Rynek usług pocztowych
Postal services, Postal services market
Note
summ.
Abstract
Ostatni etap liberalizacji polskiego rynku usług pocztowych z mocy postanowień dyrektyw pocztowych1 obejmuje lata 2006-2012. Zbliżający się termin otwarcia tego rynku (w styczniu 2013 r.) determinuje przekształcenia Poczty Polskiej, które powinny przygotować operatora do działania w warunkach pełnej konkurencji, ponieważ liberalizacja rynku jest równoznaczna ze zniesieniem obszaru zastrzeżonego, z którego operator publiczny uzyskiwał przeważającą część swoich przychodów z działalności pocztowej - w roku 2010 było to 66%. W artykule przedstawiono funkcjonowanie rynku usług pocztowych w Polsce w latach 2006-2010 ze względu na dostępność danych dotyczących wartości i wolumenu usług pocztowych2 w świetle zmian struktury podmiotowej, po-równania działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych w aspekcie udziału operatorów w liczbie i przychodach ze świadczonych usług w wyodrębnionych segmentach (zarówno w obszarze zastrzeżonym, jak i niezastrzeżonym). Aby mieć pełniejszy obraz sektora usług na tle krajowej gospodarki, na-leży zwrócić uwagę, że w analizowanym okresie udział wartości usług rynkowych w krajowym PKB oscylował na poziomie 44% (w przypadku przemysłu było to ok. 21%), podczas gdy usługi pocztowe wygenerowały od 0,46% PKB w roku 2006 do 0,39% w roku 2010 i od 1% do 0,9% wartości usług rynkowych.(fragment tekstu)

In this article authors present the development of national postal market in the last part of liberalization. On this background are presented changes in volume and value of the postal market in 2006-2010, taking into account the services provided by "Polish Post" and alternative operators in the reserved and non-reserved area of the mail items market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w  sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych wspólnoty oraz poprawy jakości usług. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkuren-cję wspólnotowych usług pocztowych. Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.
  2. Artykuł opracowano na podstawie danych zamieszczonych w: A. Stolarczyk, M. Sylwestrzak, Porównanie działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, maj 2011.
  3. Główny Urząd Statystyczny: Łączność - wyniki działalności (publikacje z 2010 r., 2009 r., 2008 r. i 2007 r.): www.stat.gov.pl/gus/transport_lacznosc_PLK_HTML.htm, Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2011 r. w  sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2010 r. - www.stat.gov.pl, Biuletyn Statystyczny nr 2/2012, www.stat.gov.pl.
  4. Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (DzU nr 106, poz. 675 z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (DzU nr 176, poz. 1238), Ustawa z  dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (DzU nr 180, poz. 1109). Warto nad-mienić, że do końca 2012 r. powinny zostać ustanowione przepisy implementujące do krajowego prawa pocztowego postanowienia Dyrektywy 2008/6/WE (art. 2 i 3).
  5. Obszar zastrzeżony obejmuje wykonywanie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespon-dencją, przesyłek reklamowych i innych przesyłek nadanych w  sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g.
  6. Rejestr prowadzony przez prezesa UKE składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się operatorzy, których działalność wymaga zezwoleń, druga część dotyczy operatorów działających na podstawie wpisu do rejestru.
  7. Warto zwrócić uwagę, że w okresie od 1996 r. do 2010 r. liczba operatorów alternatyw-nych (zapisanych w rejestrze wg stanu z 31 grudnia danego roku) wzrosła z 15 do 244, a więc ponad 16-krotnie.
  8. Operatorzy alternatywni, którzy nadesłali sprawozdania prezesowi UKE o  prowadzonej działalności. Do tej grupy operatorów alternatywnych odnoszą się dane dotyczące obszaru, na którym prowadzili działalność, jak również ich formy organizacyjno-prawnej.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu