BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Arak Piotr (Polityka INSIGHT)
Title
Wejście młodych ludzi na rynek pracy : oczekiwania i możliwości realizacji
Entry of Young People into the Labour Market
Source
Polityka Społeczna, 2013, nr 10, s. 5-10, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Młodzież, Rynek pracy, Kwalifikacje zawodowe, Poszukiwanie pracy, Bezrobocie ludzi młodych, Struktura zatrudnienia
Youth, Labour market, Professional skills, Job search, Youth unemployment, Employment structure
Note
summ.
Abstract
Transfer z edukacji do rynku pracy jest bardzo ważnym procesem dla każdego młodego człowieka. Od jego powodzenia zależy nie tylko to, czy opuści dom rodzinny, stanie się niezależny finansowo, założy rodzinę, czy kupi własne mieszkanie i podejmie decyzję o posiadaniu dzieci. Od powodzenia tego procesu zależą dochody i ewentualna pozycja społeczna w przyszłości. Praca według młodych ma być dzisiaj również źródłem satysfakcji i okazją do osobistego rozwoju. Praca jest wartością, która najbardziej ceniona jest przez młodzież, bo pozwala jej odbierać własny status jako status osoby dorosłej. Bezrobocie i bierność uniemożliwia zaspokajanie ważnych życiowo potrzeb, by z czasem zagrozić społecznym wykluczeniem. Informacje dochodzące z rynku pracy sugerują istnienie w Polsce mechanizmów skutecznie demobilizujących do pracy młodzież dobrze do niej przygotowaną. Uwarunkowania demograficzne (wyż) i kontekst światowego kryzysu gospodarczego sprawiają, że wchodzenie na rynek pracy i pozyskiwanie zatrudnienia są wyjątkowo trudne. Perspektywy są równie mało optymistyczne, nawet w porównaniu z całym okresem recesji. Kluczowym problemem jest możliwość wygenerowania przez kryzys tzw. straconej generacji - młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy na skutek recesji pozostają z dala od rynku pracy, nie realizując ani swoich możliwości, ani aspiracji, a przede wszystkim odczuwając reperkusje kryzysu przez cały okres swojej kariery zawodowej.(abstrakt oryginalny)

Transfer from education to the labour market is a process very important for every young person. Since its success depends not only on whether to leave the family home, becoming financially independent, starting a family, or buying own home and making the decision to have kids. Also, from the success of this process depends the income and social position feasible in the future. Work is a source of satisfaction and an opportunity for personal development for young people today. Work is a value that is most appreciated by young people, because it allows them to perceive their own status as the status of an adult. Unemployment and inactivity prevents the satisfaction of vital needs and with threatens with social exclusion. The information coming from the labour market in Poland suggests the existence of mechanisms, which effectively demobilise well-prepared young people from work. The demographic factor ("baby boom") and the context of the global economic crisis make entry into the labour market and gaining employment extremely difficult. Future prospects are also not optimistic, even when compared with the entire period of recession. The key problem is the possibility to generate by the crisis a so-called "lost generation" - young, well-educated people who as a result of the recession remain away from the labour market, not realizing or their abilities or aspirations, and above all, feeling the repercussions of the crisis throughout their career.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boni M., red. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 2. Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P. (2011), Modelowa analiza rynków pracy o różnej strukturze instytucjonalnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 3. Cichocki S., Saczuk K., Strzelecki P., Wyszyński R., Tyrowicz J. (2013), Badanie Ankietowe Rynku Pracy Raport 2012, Narodowy Bank Polski, Warszawa, http://www.nbp.pl/ publikacje/arp/raport_2012.pdf [dostęp 20.06.2013].
 4. Deloitte (2013), Pokolenie Y wyzwaniem dla rynku pracy - fakt czy mit? Wyniki badania "Pierwsze kroki na rynku pracy", Deloitte, Warszawa, http://www.deloitte.com/ [dostęp 3.05.2013].
 5. Deloitte (2011), Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte i Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://www.deloitte.com/ [dostęp 3.06.2013].
 6. Eurostat (2009), Youth in Europe. A Statistical Portrait, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 7. Górniak J., red. (2012), Raport podsumowujący III edycję badań ВKL z 2012 roku. Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://bkl.parp.gov.pl/raporty-iii-edycja- badan [dostęp 29.06.2013].
 8. GUS (2010), Wejście ludzi młodych na rynek pracy w 2009 r., Warszawa.
 9. ILO (2010), Global Employment Trends, Geneva.
 10. ILO (2012), Global Employment Trends, Geneva.
 11. Kołaczek В. (2011), Edukacja i inwestycje rodziny w kształcenie młodego pokolenia a rynek pracy, "Polityka Społeczna" nr 10 (451).
 12. MPiPS (2013), Elastyczne formy zatrudnienia a kreacja miejsc pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 13. OECD (2012), Employment Outlook 2012, Paris.
 14. OECD (2013), Employment Outlook 2013, Paris, http://www.oecd.org/els/emp/oecdemploymentoutlook.htm [dostęp 20.07.2013].
 15. Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy 2012, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Standing G. (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London.
 17. Szafraniec K. (2010), Młode pokolenie a nowy ustrój, IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Sztandar-Sztanderska U. (2010), Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 19. World Bank (2012), World Development Report 2013: Jobs, Washington DC.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu