BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Holko Maciej (Politechnika Warszawska)
Title
Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy
Controversies in the Neoclassical Theory of Labour Market
Source
Polityka Społeczna, 2013, nr 10, s. 11-20, tab., bibliogr. 39 poz.
Keyword
Rynek pracy, Neoklasyczny model rynku pracy, Ekonomia neoklasyczna, Polityka zatrudnienia, Płace, Związki zawodowe
Labour market, Neoclassical model of the labor market, Neoclassical economy, Employment policy, Wages, Trade unions
Note
summ.
Abstract
Ekonomiści neoklasyczni postulują uelastycznienie i ograniczanie niedoskonałości rynku pracy: złagodzenie kodeksu pracy, obniżenie płac i narzutów ubezpieczeniowych, osłabienie związków zawodowych, zastąpienie robót publicznych przez szkolenia. Słuszność tych postulatów jest rozważana w artykule z perspektywy ekonomii politycznej, prowadząc do konkluzji, że teoria neoklasyczna jest wadliwym narzędziem opisu i regulowania gospodarki.(abstrakt oryginalny)

Neoclassical economists suggest, that the labor market should be more flexible and the imperfection of the market need to be decreased, which means to relax employment laws, lower the wages and social insurance contribution, weaken the trade unions, replace public works with vocational trainings. These issues are discussed and examined from the perspective of political economy, leading to conclusion, that neoclassical theory is mostly wrong as a scientific tool for describing and regulating the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2011 roku (2012), WUP w Kielcach, Kielce, http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/ opracowania_wlasne/analiza_i_ocena_sytuacji_na_rynku_pracy/analiza2011.pdf [dostęp 1.05.2013].
 2. Archibugi D., Denni M., Filippetti A. (2008), The Global Innovation Scoreboard 2008: The Dynamics of the Innovative Performances of Countries, http://www.proinno-europe.eu/page/admin/uploaded_documents/EIS_2008_Global_lnnovation_Scoreboard.pdf [dostęp 1.05.2013].
 3. Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 4. Galbraith J.K. (1973), Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW Warszawa.
 5. Garegnani P. (1967), Zagadnienia kapitału w teoriach produkcyjności krańcowej, w: Problemy teorii ekonomii i wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 6. GUS (2009), Nauka i technika w Polsce w 2007 roku, Warszawa.
 7. GUS (2011), Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Warszawa.
 8. GUS (2013), Nauka i technika w Polsce w 2011 roku, Warszawa, tabela 13(88) w formie arkusza kalkulacyjnego, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_nauka_i_technika_2011.zip [dostęp 1.05.2013].
 9. Holko M. (2011), Emerytura - ubezpieczenie, oszczędność czy dywidenda? Artykuł dyskusyjny, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 10. Holko M. (2013), Międzynarodowa integracja gospodarcza, w: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, pod red. S. Marciniaka, PWN Warszawa.
 11. IPiSS (2010), Informacja o wysokości minimum socjalnego we wrześniu 2010 г., http://www.ipiss.com.pl/www_ms_2010_09.pdf [dostęp 1.05.2013].
 12. Jakubowska K., Niemczewska M., Penszko P, Szczucki J., Tkaczyk A., Gołoś A. (2012), Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i PO KL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., WUP w Warszawie, http://obserwatorium.mazowsze.pl/upload/user/WUP_Warszawa_Raport_koncowy.pdf [dostęp 1.05.2013].
 13. Jarzyński W., Rzońca W., Stolarczyk P., Wojciechowski W. (2011), Płaca minimalna zabija miejsca pracy, Analiza FOR nr 2.
 14. Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Kalecki M (1979), Teoria opodatkowania towaru, dochodu i majątku, w: tenże, Dzieła 1.1, pod red. J. Osiatyńskiego, PWE, Warszawa.
 16. Kalecki M. (1980), Teoria dynamiki gospodarczej, w: tenże, Dzieła t. II, pod red. J. Osiatyńskiego, PWE.
 17. Keynes J.M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, pieniądza i procentu, PWN, Warszawa.
 18. Kornai J. (1977), Anti-equilibrium, PWN, Warszawa.
 19. Lange O. (1959), Ekonomia polityczna, tom I, PWN.
 20. Marks K. (1968), Kapitał, tom I, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, tom 23, Książka i Wiedza, Warszawa.
 21. Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, Wyd. M. Arcta, Warszawa.
 22. MPiPS (2009), Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, Warszawa, http://www. mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5020, opracowanie-podejmowanie-przez-bezrobotnych-dzialalnosci-gospodarczej-z-wykorzystaniem-srodkow-funduszu- pracy-w-podziale-na-rodz.html [dostęp 1.05.2013].
 23. Pasinetti L. (1999), Economic Theory and Technical Progress, ROYAL ECONOMIC SOCIETY ANNUAL CONFERENCE 1999, "Economic Issues" Lecture, Nottingham, March 31, 1999, http://www.bul.unisi.ch/cerca/bul/pubblicazioni/eco/pdf/wp9903.pdf [dostęp 1.05.2013].
 24. Pilawski К. (2011), Bogaci nie płac(z)ą, "Tygodnik Przegląd" nr 37/2011, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bogaci-nie-placza [dostęp 1.05.2013].
 25. Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN Warszawa.
 26. Rifkin J. (2003), Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 27. Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 28. Saratoga HC Benchmarking, http://www.pwc.com/pl_pi_/pl/biuro-prasowe/Raport-PwC-Saratoga-HC-Benchmarking.pdf [dostęp 1.05.2013].
 29. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN.
 30. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom 1, PWN Warszawa.
 31. Snowden В., Vane H., Wynarczyk Р. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 32. Sraffa P. (1964), Produkcja towarów za pomocą towarów, PWN Warszawa.
 33. Tsuru S. (1986), Rozwój gospodarczy i zasoby ludzkie: doświadczenie Japonii, w: Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój, PWN, Warszawa.
 34. Wap S. (2013), Aktywne polityki rynku pracy - dobry sposób na walkę z bezrobociem? Analiza FOR nr 3 (13 marca), http://www.for.org.pl/pl/a/2545,Analiza-32013-Aktywne-polityki-rynku-pracy-dobry-sposob-na-walke-z-bezrobociem [dostęp 1.05.2013].
 35. Winiecki J., Płaca minimalna, czyli wciąż ta sama "bitwa nad bzdurą"..., http://www.winiecki.pl/eko103.php [dostęp 1.05.2013].
 36. Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, WUP w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 37. Wojciechowski W. (2007), http://www.for.org.pI/pl/a/17,Wysoka-placa-minimalna-to-wyzsze-zarobki-dla-najbiedniejszych [dostęp 1.05.2013].
 38. Wojciechowski W. (2008), Co należy zrobić, aby więcej Polaków pracowało? Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_co_zrobic,_aby_wiecej_Polakow_pracowalo_FINAL.pdf [dostęp 1.05.2013].
 39. Żurek Z. (2012), Każdy dzień wolny od pracy to strata 5-6 mld zł dla naszego PKB, http://www.bcc.org.pl/uploads/media/2012.10.03_Stanowisko_BCC_w_sprawie_dni_wolnych_od_pracy.pdf [dostęp 1.05.2013].
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu